ZIUA 8: URIM ȘI TUMIM

0

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. (EFESENI 5: 15-17)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

 Laudă

 • Doamne, Te lăudăm pentru cine ești Tu – Tu ești Îndrumătorul si Prietenul nostru.
 • Mulțumim pentru faptul că Biblia arată clar care este voia Ta pentru noi.
 • Te lăudăm pentru că L-ai trimis pe Isus, care a venit sa ne descopere voia Tatălui.

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Tată, Te rugăm arată-ne ce păcate trebuie mărturisite în taină. Cerem biruința Ta asupra acestora.
 • Iartă-ne pentru momentele când nu am vrut să urmăm voia Ta descoperită în Cuvântul Tău.
 • Îți mulțumim că ne ierți potrivit făgăduinței Tale din 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, ajută-ne să ne amintim că planurile Tale pentru noi sunt planuri „de pace, și nu de nenorocire, ca să ne dai un viitor și o nădejde” (Ieremia 29:11).
 • Ne rugăm pentru inimi care să găsească plăcere să facă voia Ta, și nu a noastră.
 • Fie ca fiecare dintre noi să urmeze exemplul lui Isus, care venit să facă nu voia Lui, ci voia Tatălui Său (Ioan 6:38).
 • Doamne, dă-ne înțelepciune atunci când căutăm să înțelegem care este voia Ta pentru situații specifice. Fie ca să Te căutăm pe Tine și să ascultăm de Cuvântul Tău.
 • Ne rugam pentru ca tinerii să înțeleagă voia Ta in legătură cu alegerea unui partener de viață.
 • Te rugam să conduci Tu pe cei pe care i-ai ales in poziții de conducere și arată-le voia Ta.
 • Ne rugăm pentru o distribuție largă a studiilor biblice, broșuri lor și a cărților cum ar fi Calea către Hristos. Fie ca aceste materiale să planteze sămânța adevărului in inimile oamenilor și să-i conducă să studieze Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Fie ca membrii, pastorii și conducătorii din toată lumea să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu in fiecare zi. Fie ca și noi să Te căutăm zilnic prin rugăciune personală. Adu-ne aminte că, fără Tine noi nu putem face nimic.
 • Doamne, fă-ne doritori să Te urmăm în fiecare aspect al vieții Arată-ne care este următorul pas pe care trebuie să-l facem in ascultare de Tine.
 • Te rugam să reînsuflețești prezența la Școala de Sabat din toată lumea. Condu membrii și vizitatorii să experimenteze o părtășie, o misiune locală și un studiu biblic care să e schimbe viața.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca Duhul Sfânt să descopere Voia Ta fiecăruia dintre ei.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici.

Mulțumiri

 • Doamne, Îți mulțumim că Tu dorești să ne descoperi voia Ta.
 • Iți mulțumim că Tu ne vei netezi cărările atunci când ne încredem in Tine cu toată inima și nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră si atunci când Te recunoaștem in toate căile noastre (Proverbe 3: 5, 6).
 • Iți mulțumim că Isus este Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14: 6).

SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Îți predau întreaga viață”-335; ” Voia Ta, Doamne” – 361;  ”Doamne, ia Tu viața mea” – 360; ”Poți să te-ncrezi în Isus”- 249.

DEVOȚIONAL: Urim și Tumim

Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. (EFESENI 5: 15-17)

Urim și Tumim erau așezați pe umerii Marelui Preot și descopereau voia lui Dumnezeu pentru poporul Său. Este esențial ca noi să înțelegem lucrarea lui Hristos pentru noi și voia Sa pentru viața noastră astăzi.

Fiecare are un suflet de câştigat sau de pierdut. Fiecare trebuie să se înfăţişeze înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să se întâlnească faţă în faţă cu Judecătorul cel mare. Prin urmare, cât de important este ca fiecare minte să contemple cât mai des scena solemnă în care se va ţine judecata şi se vor deschide cărţile, când, aşa cum spune Daniel, fiecare trebuie să-şi primească plata la sfârşitul zilelor. (Evanghelizare, p. 221)

În cele mai mici ca și in cele mai mari probleme ale vieții, prima întrebare ar trebui să fie: ”Care este voia lui Dumnezeu?” ”Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea Cuvântului Său mai mult decât grăsimea berbecilor.” Hristos cheamă copiii Săi să se elibereze de orice egoism, de orice lăcomie și de orice întinăciune. ”Veniți la Mine,” spune El, ”și vă voi da odihnă.” Intrați în școala Mea. Predați voința voinței Mele, căile voastre, căilor Mele. Lăsați viața voastră să fie una cu a Mea. Astfel veți dobândi o comoară veșnică. ”Semnele Timpului, Feb. 19, 1902, par. 13)

Care este voia lui Dumnezeu? Ce trebuie să fac pentru a-L slăvi pe Dumnezeu? Mă angajez sa slujesc Salvatorului meu cu afecțiune neîmpărțită. Toate le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Cerul, viața veșnică înseamnă totul pentru mine și Hristos a murit pentru ca eu sa pot avea parte de slava veșnică… (That I may know Him, p. 203)

Orice efort depus pentru a scăpa de puterea unui obicei rău este curajos. Este voia lui Dumnezeu ca noi, prin eforturi hotărâte, să ne ridicăm la demnitatea unei vieți curate, câștigând putere spirituală și putere morală prin exercitarea resurselor pe care ni le-a dat Dumnezeu. În prezența îngerilor din ceruri este bucurie atunci când tinerii câștigă victorii  hotărâtoare în numele lui Isus. (The Youth’s Instructor, 12 nov. 1896, par. 6)

”Voia lui Dumnezeu”, scria apostolul Pavel, ”este sfinţirea voastră”. (1 Tesaloniceni 4, 3) Sfinţirea bisericii este ţinta urmărită de Dumnezeu în toată purtarea Sa faţă de poporul Său. El i-a ales din veşnicie, pentru ca să fie sfinţi. El a dat pe Fiul Său să moară pentru ei, pentru ca ei să poată fi sfinţiţi prin ascultare de adevăr, dezgoliţi de cea mai mică urmă de egoism. Din partea lor, El cere atât o lucrare personală, cât şi o predare personală. Dumnezeu poate fi onorat de către aceia care mărturisesc a crede în El numai dacă ei sunt asemenea chipului Său şi sunt călăuziţi de Spiritul Său. Atunci, ca martori pentru Mântuitorul, ei pot face cunoscut ceea ce a făcut harul divin pentru ei. (Faptele apostolilor, p. 559)

Voia lui Dumnezeu” cu privire la voi „este sfinţirea voastră”. (1 Tesaloniceni 4, 3) Este şi voinţa voastră la fel? Păcatele voastre pot fi ca un munte înaintea voastră; dar, dacă vă umiliţi inima şi vă mărturisiţi păcatele, încrezându-vă în meritele unui Mântuitor răstignit şi înviat, el vă va ierta şi vă va curăţi de orice nelegiuire. Dumnezeu cere din partea voastră o totală conformare faţă de Legea Sa. Legea aceasta este ecoul glasului Său care vă spune: „Mai sfânt, tot mai sfânt”. Doriţi plinătatea harului lui Hristos! Inimile voastre să fie umplute cu o arzătoare dorinţă după neprihănirea Sa, a cărei lucrare, spune Cuvântul lui Dumnezeu, este pace şi al cărei rod este seninătatea şi încrederea pentru vecie. (Faptele apostolilor, p. 566)

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)

Au fost luate măsuri ample pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată atinge desăvârșirea caracterului.  Apostolul spune, „Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră”. Fie ca fiecare persoană să se inspire din sursa  inepuizabilă a oricărei puteri morale și intelectuale ca să poată face faptele neprihănirii. Prin crucea de pe Calvar sunt puse la dispoziția omului toate mijloacele prin care omul poate trăi în înțelegere cu ceilalți oameni și în armonie cu Hristos în Dumnezeu.  Tatăl spune că va iubi pe cei care cred că Hristos a murit pentru ei, așa cum Îl iubește pe singurul Său Fiu. Crucea lui Hristos este asigurarea că putem fi desăvârșiți în El. ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El să nu piară, ci sa aibă viată veșnică.” În Hristos este perfecțiune, în El este măreție intelectuală și eficiență morală. (Review and Herald, 30 nov., par. 9)

Dumnezeu vă oferă cu o mână credința – prindeți-vă de brațul Lui cel puternic – iar cu cealaltă mână vă oferă iubire – întindeți-vă mana spre sufletele care pier. Hristos este Calea, Adevărul si Viată. Urmați-L pe El. Nu umblați după firea pământeasca, ci după Duhul. Umblați așa cum a umblat El. Voia lui Dumnezeu este chiar sfințirea voastră. Lucrarea pe care o aveți de împlinit este sa faceți voia Aceluia care va susține viața spre slava Lui. Daca munciți pentru voi înșivă, aceasta nu vă folosește la nimic. A munci pentru binele altora, a vă purta de grijă vouă înșivă mai puțin si a consacra mai serios totul lui Dumnezeu va fi bine primit de El, iar prin bogăția harului Sau vă va fi răsplătit. (Mărturii, vol. 2, p. 170)

Traducere: Adriana Gheață

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *