ZIUA 4: VEȘMÂNTUL

0

Mă bucur în Domnul şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. (ISAIA 61:10)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE

Laudă

 • Dumnezeul nostru, Te lăudăm pentru Cine ești Tu – Tu ești drept, curat și puternic
 • Îți mulțumim pentru că vrei să ne dai haina neprihănirii lui Hristos.
 • Te lăudăm fiindcă ”lucrarea neprihănirii va fi pacea; roadele neprihănirii: odihna şi liniștea pe vecie” (Isaia 32:17).

Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Doamne, arată-ne Te rugăm, păcatele pe care trebuie să Ți le mărturisim.
 • Iartă-ne pentru toate dățile când am purtat haina dreptății personale, în loc să luăm haina îndreptățirii lui Hristos.
 • Iartă-ne pentru că ne încredem în noi înșine.

Cereri și mijlociri

 • Doamne, Te rugăm, condu-ne să acceptăm haina neprihănirii Domnului Hristos.
 • Ajută-ne pe fiecare dintre noi să realizăm că ”toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită” (Isaia 64:6). Ajută-ne să vedem propria noastră neprihănire așa cum o vezi Tu.
 • Învață-ne, Te rugăm, cum ”să fugim de poftele tinereții şi să urmărim  neprihănirea, credința, dragostea, pacea” (2 Timotei 2:22).
 • Te rugăm să ne înveți să trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului” pentru ca ”porunca Legii să fie împlinită în noi” (Romani 8:4).
 • Te rugăm, fă să crească în noi roada neprihănirii.
 • Te rugăm să aperi pe tinerii noștri de ispitele lumești. Întoarce privirea lor spre Isus.
 • Tată, Te rugăm învață-ne cum să împărțim Pâinea Vieții cu ceilalți. Când suntem slabi, dă-ne tăria Ta. Când ne temem, dă-ne curajul Tău.
 • Ne rugăm pentru reînnoirea interesului în a studia cărțile Daniel, Apocalipsa și alte profeții. Te rugăm să dai membrilor bisericii noastre o speranță puternică pentru viitor și o înțelegere clară a conflictului dintre Hristos și Satana.
 • Doamne, învață-ne să studiem Cuvântul Tău pentru noi înșine în fiecare zi. Inspiră cât mai mulți membri să participe la programul ”Crede in proorocii Lui”, citind Biblia și Spiritul Profetic împreună ca biserică mondială.
 • Ajută pe fiecare dintre noi să prețuim și să căutăm înțelepciunea inspirată, dată bisericii noastre prin scrierile Spiritului Profetic. Fie ca aceste sfaturi să ne conducă la înțelegerea mai profundă a Cuvântului Tău, Biblia.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca Duhul Sfânt să le schimbe inimile ți mințile.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici.

Mulțumiri

 • Îți mulțumim, Doamne, pentru că oricine dorește neprihănirea lui Hristos o poate avea în dar.
 • Mulțumim pentru viața și moartea lui Isus, care ne dă acces la neprihănirea Ta.

SUGESTII DE CÂNTĂRI

”Când ești apăsat de durere” – 125; ”Vino, Duh de viață sfântă!” -141; ”Speranța mea e doar Hristos” -250; ”Veste bună-avem de sus” -71;

DEVOȚIONAL : Veșmântul

 bucur în Domnul şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu, căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei. (ISAIA 61:10)

Haina este un simbol neprihănirii lui Hristos care ne acoperă goliciunea atunci când o acceptăm.

Toți cei care s-au îmbrăcat cu haina neprihănirii lui Hristos vor sta înaintea Lui ca aleși ai Săi, credincioși. Satana nu are puterea de a-i smulge din mâna lui Hristos. Domnul Hristos nu va îngădui ca nici un suflet care, prin credință și cu pocăință, a cerut protecția lui Hristos, să treacă sub puterea vrăjmașului. Stă garanție Cuvântul Său: „Să se prindă de puterea Mea; să fie în pace cu Mine; da, să fie în pace cu Mine”. (Isaia 27, 5KJV). Făgăduința dată lui Iosua este făcută tuturor: „Dacă vei umbla pe căile Mele … te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici”. (Zaharia 3, 7). Îngerii lui Dumnezeu vor fi alături de ei, de ambele părți, chiar în această lume și ei vor sta în cele din urmă între îngerii care înconjoară tronul lui Dumnezeu. (Sfaturi pentru biserică, p.351)

Neprihănirea lui Hristos îl face pe păcătosul pocăit să fie primit de Dumnezeu şi realizează îndreptăţirea lui. Oricât de păcătoasă a fost viaţa lui, dacă el crede în Domnul Isus ca Mântuitor personal, atunci stă înaintea lui Dumnezeu îmbrăcat în hainele nepătate ale neprihănirii lui Hristos, care îi este atribuită. (Credința si faptele, p.106)

Și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. (Filipeni 3:9)

Cel păcătos, care până atunci a fost mort în nelegiuirile şi păcatele lui, este înviat prin credinţa în Hristos. El înţelege prin credinţă că Domnul Isus este Mântuitorul Lui, care trăieşte veşnic şi este în stare să-i mântuiască „în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El”. În ispăşirea care a fost făcută pentru el, cel credincios înţelege lărgimea, lungimea, înălţimea şi adâncimea eficienţei ei — înţelege deplinătatea mântuirii care a fost cumpărată cu un preţ infinit, iar sufletul lui se umple de laudă şi de recunoştinţă. El vede ca într-o oglindă slava lui Dumnezeu şi este schimbat după acelaşi chip, prin Duhul Domnului. El vede haina neprihănirii lui Hristos, ţesută în războiul de ţesut al cerului, realizată prin ascultarea Sa şi atribuită sufletului care se pocăieşte, prin credinţa în Numele lui Isus.

Când cel păcătos vede un crâmpei din frumuseţea inegalabilă a Domnului Isus, păcatul nu i se mai pare atrăgător, pentru că el îl contemplă pe Cel Dintâi dintre zecile de mii, pe Acela care este întru totul vrednic de iubit. Din experienţa personală, el înţelege puterea Evangheliei, al cărei plan vast este egalat doar de valoarea scopului ei. (Credința și faptele, p.106, 107)

În timp ce aceia care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu își umilesc sufletele înaintea Lui, cerând curățirea inimilor lor, se dă porunca: „Dezbrăcați-i de hainele murdare” și se rostesc cuvintele încurajatoare: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac în haine de sărbătoare”. Haina fără pată a neprihănirii lui Hristos este așezată asupra copiilor încercați, ispitiți și totuși credincioși ai lui Dumnezeu. Rămășița disprețuită este îmbrăcată în veșminte de slavă, spre a nu mai fi niciodată întinați de stricăciunile lumii. Numele lor rămân scrise în cartea vieții Mielului, alături de credincioșii din toate veacurile. Ei au rezistat împotriva vicleniilor înșelătorului; ei n-au putut fi clintiți de la credincioșia lor de urletele balaurului. Acum, ei sunt pentru veșnicie la adăpost de planurile ispititorului. Păcatele lor sunt transferate asupra celui ce a generat păcatul. (Sfaturi pentru Biserică, p.353)

O credință generală nu este suficientă. Noi trebuie să  îmbrăcăm haina îndreptățirii lui Hristos și să o purtăm în mod deschis, cu curaj, cu hotărâre, prezentându-L pe Hristos, fără să așteptăm prea mult de la omul mărginit, ci să continuăm să ne uităm la Isus și să devenim muți de uimire  văzând  perfecțiunea caracterului Său. Atunci vom da pe  față în mod individual caracterul lui Hristos și va fi evident faptul că suntem întăriți prin adevăr; pentru că aceasta sfințește sufletul și face orice gând rob al ascultării de Hristos. (Reflecting Christ, p. 108)

Cei cu adevărat neprihăniţi, care iubesc pe Dumnezeu din sinceritate şi se tem de El, poartă veşmântul neprihănirii lui Hristos, atât în zile bune, cât şi în strâmtorare. Abnegaţia, jertfirea de sine, dărnicia, bunătatea, dragostea, răbdarea, tăria morală şi statornicia creştină sunt roadele zilnice aduse de aceia care vieţuiesc cu adevărat în legătură cu Dumnezeu. Faptele lor poate nu sunt trâmbiţate în lume, dar ei duc zilnic lupta personală cu cel rău şi câştigă biruinţe preţioase asupra ispitei şi nedreptăţii. (God’s Amazing Grace, p. 29)

El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.  1 Petru 2:29

Fiecare va avea o luptă strânsă pentru ca să biruiască păcatul din propria sa inimă. Aceasta este uneori o lucrare foarte dureroasă şi descurajatoare, deoarece, când vedem diformitățile din caracterul nostru, stăruim să privim la ele când, de fapt, ar trebui să privim la Isus şi să ne îmbrăcăm cu veșmântul neprihănirii Sale. Oricine intră pe porţile de mărgăritar ale cetăţii lui Dumnezeu va intra acolo ca un biruitor, şi cea mai mare biruinţă a sa a fost biruinţa asupra eului. (God’s Amazing Grace, p. 29)

El îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său. » Psalmii 23:3

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *