ZIUA 2: SFINȚENIE DOMNULUI

0

Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.  (LEVITICUL 20:26)

SUGESTII PENTRU TIMPUL DE RUGĂCIUNE 

Laudă

 • Doamne, Te lăudăm pentru Cine ești Tu – Tu ești puternic, înțelept, milostiv și iubitor.
 • Te lăudăm fiindcă ne-ai chemat pe fiecare dintre noi să fim sfinți.
 • Te lăudăm deoarece Tu ai puterea să ne faci sfinți.

 Mărturisire și cererea biruinței asupra păcatului

 • Doamne, arată-ne, Te rugăm, care păcate trebuie să le mărturisim deschis (în public) și care trebuie să le mărturisim în taină. Cerem biruința Ta asupra tuturor acestor păcate.
 • Iartă-ne pentru că am încercat de atâtea ori să biruim păcatul prin puterea noastră proprie.
 • Iartă-ne pentru toate dățile când nu am dat pe față caracterul Tău celor din jur. Fie ca viețile noastre să arate totdeauna că Tu ne-ai pus deoparte și că Îți aparținem.

Cereri și mijlociri

 • Tată, arată-ne, Te rugăm, ce înseamnă să fii sfânt. Descoperă-ne sfințenia Ta.
 • Arată-ne cum să căutăm ”sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).
 • Doamne, fie ca ”duhul nostru, sufletul nostru şi trupul nostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 5:23).
 • Te rugăm să zidești în fiecare dintre noi o inima curată (Psalmii 51 :10).
 • Te rugăm arată-ne cum putem să Te proslăvim în trupurile noastre (1Corinteni 6:20).
 • Binecuvântă lucrarea departamentului ADRA, atunci când ei vin în întâmpinarea nevoilor celor săraci și uitați.
 • Doamne, Te rugăm întărește-ne credința și condu-ne să petrecem mai mult timp în rugăciune și studiul Scripturii. Fă să umblăm cu Tine zilnic, ca și Enoh.
 • Te rugăm, întoarce-ne inimile ca să găsească plăcere mai degrabă în valorile veșnice decât în distracțiile acestei lumi. Apără-ne de influențele lumești care ne amenință experiența spirituală zilnică.
 • Tată Ceresc, voia Ta să se facă în viețile noastre și în biserica noastră, și nu propria noastră voință. Fă-ne umili, dispuși să învățăm și să acceptăm planurile Tale.
 • Te rugăm să conduci pe fiecare dinte noi spre răstignirea eului personal și trăirea prin puterea lui Isus Hristos. În mod special Te rugam să călăuzești pe tinerii noștri, astfel ca ei să își consacre cu totul viețile în slujba Ta.
 • Doamne, ne rugăm pentru cele șapte persoane (sau mai multe) din lista noastră personală de rugăciune. Fie ca ei să își deschidă inimile pentru ca Tu să îi poți sfinți.
 • Ne rugăm și pentru nevoile personale ale celor prezenți, adunați aici

Mulțumiri

 • Doamne, Îți mulțumim că am fost spălați, sfințiți și îndreptățiți ”în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru” (1 Corinteni 6:11).
 • Mulțumim pentru că Tu ne poți da o inimă nouă (Ezechiel 36:26).
 • Mulțumim că suntem sfințiți prin Cuvântul Tău (Ioan 17:17).

SUGESTII DE CÂNTĂRI

 ”Când ești apăsat de durere”- 125; ”Sfințirea-mi este ținta”- 337; ”Voia Ta, Doamne” – 361; ”Viața noastră” – 339; ”Vreau să fiu în veci cu Domnul” – 92.


DEVOȚIONAL

Sfințenie Domnului 

Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei. (LEVITICUL 20:26)

”Sfințenie Domnului” era inscripția de pe mitra Marelui Preot. Domnul ne cheamă pe noi, întocmai cum a chemat preoții din vechime, pentru a trăi o viață sfântă, pusă deoparte pentru El. Viețile noastre sunt mărturii pentru El.

Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”  Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. (Zaharia 3:4,5)

Domnul nu neagă acuzația de nevrednicie a lui Iosua, dar dovedește ca l-a cumpărat cu un preț. Îl îmbracă cu haina neprihănirii Sale, dar nu peste haina murdară a neascultării și a păcatului, ci mai întâi spune:  „Dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”  Eu am zis: ”Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap ” pe care era scris: ”Sfințenie Domnului.” (Manuscript Releases, vol. 20, pp. 190, 191)

Creștinul trebuie să stea ca reprezentant al principiilor Cerului. El este legat prin obligații sfinte să reprezinte adevărul prin virtutea și frumusețea lui. Amabilitatea, bunătatea și credincioșie absolută ar trebui să marcheze cuvintele și faptele sale. Consacrat pentru Dumnezeu, pus deoparte pentru slujba Sa, el va onora totdeauna credința sa. Nici un fir de egoism nu trebuie țesut în caracter. Trebuie să ne educăm  pe noi  înșine în a da pe Duhul lui Dumnezeu în toată lucrarea vieții noastre. Duhul Sfânt nu va conduce niciodată pașii copiilor lui Dumnezeu pe căi greșite. Prin puterea transmisă de Duhul Sfânt, putem îndepărta din viața noastră orice lucru îndoielnic. Dacă ieșim din întunericul cu care necredința învăluie sufletul și ne așezăm acolo unde lumina strălucitoare și clară a Cuvântului lui Dumnezeu poate cădea în întregime asupra noastră, vom fi conduși pas cu pas pe calea care duce la sfințenie… (This Day with God, p.281)

Dumnezeu a  ales din veșnicie ca oamenii să fie sfinți. ” Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră”. Ecoul vocii Sale ajunge pana la noi, zicând: ”Mai sfinți, tot mai sfinți.” Iar răspunsul nostru trebuie să  fie mereu: ”Da, Doamne, tot mai sfinți.”

Niciun om nu primește sfințenia în dar la naștere și nici cadou de la vreo ființă omenească. Sfințenia este darul lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Aceia care Îl primesc pe Mântuitorul, devin fii ai lui Dumnezeu. Ei sunt copiii Lui spirituali, născuți din nou, reînnoiți în neprihănire și sfințire adevărată. Mintea lor este schimbată. Ei privesc realitățile veșnice cu o viziune mai clară. Ei sunt adoptați în familia lui Dumnezeu și devin asemenea Lui, schimbați de Duhul Lui, din slavă în slavă. De la cultivarea iubirii  supreme față de sine, ei ajung sa cultive iubirea supremă față de Dumnezeu și de Isus Hristos. (Signs of the Times, 17 decembrie 1902).

Mântuitorul nostru este un Mântuitor pentru desăvârșirea întregului om. El nu este Dumnezeul numai a unei părți din ființa omenească. Harul lui Hristos lucrează la disciplinarea întregii țesături omenești. El a făcut totul. El a răscumpărat totul. El a creat mintea, puterea, trupul ca și sufletul, părtași ai naturii divine și toate sunt proprietatea Lui. El trebuie slujit cu toată mintea, inima, sufletul și puterea. Atunci Domnul va fi slăvit prin sfinții Săi chiar și în lucrurile obișnuite, trecătoare cu care  sunt în contact. ”Sfințenie Domnului” va fi inscripția pusă asupra lor. (God’s Amazing Grace, p. 230)

Dacă în vreo ramură a lucrării oamenii ar trebui să folosească bine ocaziile pentru a deveni înțelepți şi capabili, aceasta este ramura în care oamenii îşi folosesc însușirile pentru dezvoltarea Împărăției lui Dumnezeu în lume. Având în vedere faptul că trăim atât de aproape de sfârșitul istoriei pământului, ar trebui să se dea pe față o cât mai desăvârșită lucrare, mai multă şi atentă aşteptare, veghere, rugăciune şi lucrare. Întregul serviciu religios şi fiecare ramură a administrării trebuie să poarte pecetea Cerului. ”Sfinţenie Domnului” trebuie să fie mottoul lucrătorilor din fiecare departament. Instrumentul omenesc ar trebui să se străduiască să ajungă la desăvârșire, pentru ca să fie un creștin ideal, desăvârșit în Hristos Isus. (Review and Herald, 5 octombrie, 1905)

Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: ”Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.” (1 Petru 1:15,16)

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *