Ziua 9: Poruncile

0

Deschide-mi ochii, că să văd lucrurile minunate ale Legii Tale.” Ps. 119:18

Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începe timpul de rugăciunea prin lăudând pe Dumnezeu că, deoarece El ne-a iubit, ne-a dat Legea lui.
 • Laudă pe Dumnezeu că Legea Sa este o Lege a iubirii.
 • Laudă pe Dumnezeu că El vrea să scrie Legea Lui în inima ta.

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate care păcate este nevoie să le mărturisești deschis și pe care este nevoie să le mărturisești în taină. Cere biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Cere lui Dumnezeu să te ierte pentru acele momente în care ai ales de bună voie să mergi împotriva Legii lui Dumnezeu.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că te iartă așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Cere ca Duhul Sfânt să scrie Legea Lui în mintea și inima ta, așa cum a promis în Evrei 10:15-17.
 • Cere lui Dumnezeu să te ajute să trăiești o viață plină de bucuria Domnului Hristos.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să îți dea dragoste în suflet pentru El și pentru cei din jurul tău.
 • Cere lui Dumnezeu să te ajute să trăiești o viață care să le arate altora ca Legea Lui este o lege a iubirii, iubind și pe Dumnezeu şi om.
 • Cere lui Dumnezeu să te ajute să te lepezi de tine însuți de dragul adevărului astfel încât să poți face o impresie sfântă asupra lumii.
 • Roagă-te ca biserica noastră să folosească orice formă de social media pentru a împărtăși oamenilor din secolul douăzeci și unu soliile celor trei îngeri în cele mai practice, creative și actuale căi.
 • Roagă-te să se acorde mereu o atenție specială înțelegerii Creațiunii așa cum ne este relatată în Scriptură, care arată că lumea a fost creată în 6 zile literare, consecutive prin Cuvântul Domnului.
 • Roagă-te pentru creșterea participării în activitățile evanghelistice a tuturor instituțiilor Bisericii, ca acestea să sprijine misiunea Bisericii.
 • Roagă-te pentru o înțelegere mai amplă a importanței lucrării misionare medicale, care va permite fiecărui membru al bisericii să imite exemplul altruist al Domnului Hristos în împlinirea nevoilor zilnice ale celor din jur.
 • Roagă-te pentru refugiații din întreaga lume care zac în suferință. Roagă-te mai ales pentru cei din țările în care este interzisă pătrunderea Evangheliei, ca atunci când au ocazia să interacționeze cu creștini, să creadă și ei în Isus.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să cheme pe profesorii și educatorii ieșiți la pensie, pentru a sluji celor 2566 de grupuri etnice din cele 14 țări din Diviziunea Asia – Pacificul de Sud.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să ridice oameni ai rugăciunii care să mijlocească pentru cele 2.568 de grupuri etnice din cele 4 țări ale Diviziunii Asiei de Sud.
 • Roagă-te pentru fiecare departament al Școlii de Sabat/Slujire Personală al bisericii locale, în timp ce ei caută să înțeleagă planul lui Dumnezeu pentru a sluji în localitatea lor prin studii biblice și mărturii personale.
 • Roagă-te ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista ta de rugăciune să înțeleagă că Legea lui Dumnezeu este o lege a iubirii și că dacă Îl iubesc ar trebui să țină poruncile Sale.
 • Roagă-te pentru nevoile tale personale.

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu că ne-a dat Legea să ne călăuzească.
 • Mulțumește lui Dumnezeu pentru chemarea de a arăta și altora dragostea Lui.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că Legea Lui în inimile noastre poate aduce propriile noastre interese în subordonare față de motive înalte și veșnice.

Imnuri Sugerate

Cred în Domnul Isus-219; Stau pe Adevăr- 221; Tot mai aproape- 347; Voia Ta, Doamne-361

Poruncile

Deschide-mi ochii, că să văd lucrurile minunate ale Legii Tale.” Ps. 119:18

Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El v-a înconjurat cu frumuseţe, ca să vă înveţe că nu sunteţi aduşi pe lume doar ca să munciţi pentru voi înşivă, să săpaţi şi să zidiţi, să vă obosiţi şi să plănuiţi, ci să faceţi ca viaţa voastră să fie strălucitoare, veselă şi frumoasă, prin iubirea lui Hristos, ca şi florile, pentru a face fericite şi alte vieţi, prin lucrarea iubirii. (Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pag. 97)

Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană şi înveselesc inima; poruncile Domnului sunt curate şi luminează ochii. Psalmul 19:7-8

Lucrarea pe care creștinismul este chemat s-o realizeze în lume nu este aceea de a deprecia Legea lui Dumnezeu și nici de a scădea sau a micșora cât de puțin din sfânta ei demnitate, ci trebuie să scrie această Lege în minte și în inimă. Când Legea lui Dumnezeu este astfel  implantată în sufletul celui credincios, el își apropie viața veșnică prin meritele lui Isus…

Scopul Evangheliei este atins atunci când acest mare obiectiv final este realizat. Veac după veac, lucrarea ei este aceea de a uni inimile urmașilor Săi într-un spirit de frăție universală prin credința adevărului, stabilind astfel sistemul de ordine și armonie al cerului în familia lui Dumnezeu de pe pământ, pentru ca ei să poată fi socotiți vrednici de a deveni membri ai familiei regale de sus. Dumnezeu, în înțelepciunea și mila Sa, pune la probă pe bărbați și femei aici, ca să vadă dacă vor  asculta de vocea Sa și vor respecta Legea Sa, sau se vor răzvrăti așa cum a făcut Satana… (Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, pag. 50)

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. 1 Ioan 5:3-4

Legea iubirii fiind temelia stăpânirii lui Dumnezeu, fericirea tuturor fiinţelor inteligente depinde de acceptarea, în mod desăvârşit, de către acestea, a marilor ei principii de neprihănire. Dumnezeu doreşte de la toate fiinţele create de El o slujire din dragoste, slujire care izvorăşte dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu găseşte nici o plăcere într-o ascultare forţată; El acordă tuturor libertatea voinţei, pentru ca astfel ei să-I poată aduce o slujire liber consimţită. (Patriarhi și profeți, pag.34)

Dumnezeu a dat omului Legea lui cea sfântă, ca indicator al caracterului Său. Prin aceasta Lege puteți vedea și birui orice defect de caracter. Vă puteți despărți de orice idol și vă puteți lega de tronul lui Dumnezeu prin verigile de aur ale harului și adevărului. ( Bible Echo, 14 ianuarie, 1901, par.3)

Legea iubirii cere devotare cu trup, minte şi suflet în slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor noştri. şi făcându-ne o binecuvântare pentru oameni, în acelaşi timp ea ne aduce şi nouă binecuvântări şi mai mari. Altruismul stă la baza întregii creşteri adevărate. Printr-o slujire neegoistă, primim cea mai înaltă cultură şi orice talent. (Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pag.32)

Jugul care ne leagă în slujire este Legea lui Dumnezeu. Marea lege a iubirii, descoperită în Eden, proclamată pe Sinai, iar în Noul Legământ scrisă în inimă, este cea care îl uneşte pe lucrătorul omenesc cu voinţa lui Dumnezeu. Dacă am fi lăsaţi să ne urmăm pornirile, să mergem acolo unde ne duce voinţa noastră, ne-am alinia în rândurile lui Satana şi am ajunge să avem trăsăturile lui. De aceea Dumnezeu ne conduce prin voinţa Sa, care este nobilă şi înălţătoare. El doreşte ca noi să ne îndeplinim cu răbdare şi înţelepciune toate îndatoririle slujirii. Chiar Hristos, în natura Lui omenească, a purtat jugul slujirii, zicând: „Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! şi Legea Ta este în fundul inimii Mele.” (Psalmii 40, 8.) „M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” (Ioan 6, 38.) Iubirea pentru Dumnezeu, râvna pentru slava Lui şi iubirea pentru omenirea decăzută L-au adus pe Isus pe pământ ca să sufere şi să moară. Aceasta a fost puterea care a condus viaţa Sa. El ne invită să ne însuşim acest principiu. (Viața lui Iisus, pag. 329,330)

A iubi pe Dumnezeu şi pe om, aceasta este toată datoria noastră de creştin. Legea iubirii este scrisă pe tablele sufletului, Duhul lui Dumnezeu locuieşte în el şi caracterul Său se manifestă în fapte bune. Isus S-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia Lui noi să ne putem îmbogăţi. Ce sacrificii suntem dispuşi să facem de dragul Lui? Am tezaurizat noi iubirea Lui în inimile noastre? Iubim noi pe aproapele nostru aşa cum ne iubeşte Domnul Hristos pe noi? Dacă avem această iubire pentru suflete, ea ne va face să fim foarte atenţi, ca nu cumva, prin cuvintele, prin faptele sau influenţa noastră, în vreun fel oarecare, să aşezăm ispita înaintea acelora care au puţină putere morală. Noi nu vom blama pe cel slab şi suferind, aşa cum făceau mereu fariseii, ci ne vom strădui să îndepărtăm orice piatră de poticnire din calea fraţilor noştri, ca nu cumva cel ce şchiopătează să fie abătut din cale. (Mărturii pentru Comunitate, vol.5, pag.359, 360)

Aceia care urmează exemplul Domnului Hristos de tăgăduire de sine pentru cauza adevărului fac o puternică impresie asupra lumii. Exemplul lor este convingător şi molipsitor. Oamenii văd că există în mijlocul celor care se numesc poporul lui Dumnezeu acea credinţă care lucrează prin iubire şi curăţă sufletul de egoism. În viaţa acelora care ascultă de poruncile lui Dumnezeu, oamenii din lume văd dovada convingătoare că Legea lui Dumnezeu este o Lege a iubirii de Dumnezeu şi de om. . (Mărturii pentru Comunitate, vol.7 pag.146)

Legea lui Dumnezeu în inimile noastre va aduce propriile noastre interese în supunere faţă de considerentele înalte, veşnice. (Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, pag. 50)

Traducere: Gabriela Banici

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *