Rămânerea în Hristos

0

Ioan 15:1-17

 Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți, că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

Laudă pe Dumnezeu, că Hristos aduce roadă în tine.

Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Ioan 15:4

Laudă-L pe Dumnezeu pentru modul în care te învață să rămâi în El.

Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblați în El, fiind înrădăcinați şi zidiți în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.  Col. 2:6, 7

Roagă-te ca Dumnezeu să te învețe cum să rămâi în El

“Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,” zice Domnul oștirilor! Zah. 4:6

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Ioan 15:16

Roagă-te ca Duhul Sfânt să fie revărsat asupra ta în așa fel încât să aduci roadele Duhului.

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.  Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Ioel 2:28, 29

Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:  întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie, Col. 1:10, 11

  • Roagă-te ca Dumnezeu să te ajute să înțelegi mai bine nevoia de a rămâme în El și să îți dea dorința de a face acest lucru.

Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine. Ioan 15:4

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Rom. 12:2

Roagă-te ca familia și prietenii tăi să aibe dorința și să învețe cum să rămână în El.

Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne . Ezec. 11:19

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Rom. 8:5

  • Roagă-te pentru unitatea bisericii în adevăr.

Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.  Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Ioan 17:20, 21.

Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. 1 Cor. 1:10

  • Roagă-te pentru cea de a 60-a Sesiune a Conferinței Generale din San Antonio, pentru delegați, pentru deciziile care se vor lua acolo. Roagă-te ca delegații să rămână în Hristos, să fie total predați Lui și Duhul Sfânt să conducă în luarea fiecărei decizii.

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.  Iacov 1:5

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.  Gal. 2:20

Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi. Ioan 14:16, 17.

  • Roagă-te pentru conducătorii bisericii (pastorul local, conducerea conferinței, a uniunii, a diviziunii și a Conferinței Generale) ca să fie umpluți cu Duhul Sfânt și să rămână în Hristos.

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Rom. 12:2

Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Efes. 2:10

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuși pentru mine. Gal. 2:20

  • Roagă-te pentru o accentuare sporită asupra temei redeșteptării și reformei pentru membri, conferințe, uniuni, diviziuni și a conferinței generale. Nu uita inițiativa de rugăciune 777 pentru revărsarea  Duhului Sfânt în ploaia târzie.

După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Ioel 2:28, 29

  • Roagă-te pentru o recoltă minunată de suflete ca rezultat al seminței semănate prin proiectul distribuirii cărții Tragedia Veacurilor în toate formatele editate.

Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.  2 Cor. 9:6

  • Roagă-te ca fiecare membru să simtă povara câștigării sufletelor și să înțeleagă faptul că cerul ne cere tuturor să mergem pe urmele lui Hristos în ceea ce privește împărtășirea credinței noastre, călăuziți de Dumnezeu.

Atunci a zis ucenicilor Săi: ”Mare este secerișul, dar puţini sunt lucrătorii!  Rugați dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerișul Lui.” Mat. 9:37, 38

  • Misiunea în orașe—Rugați-vă pentru Diviziunea Centrală și de Est a Africii și pentru orașele în care au ales ei să lucreze: Kinshasa, Republica Democrată Congo; Dar-es-Salaam, Tanzania; Addis Abeba, Etiopia; Kampala, Uganda; Kananga,  Congo de Vest; Lodwar, Kenya; Kigali, Ruanda; Lubumbashi, Congo de Est; Goma,  Congo de Nord-Est; Magara, Burundi; și Juba, Sudanul de Sud. Roagă-te ca fortărețile lui Satana să fie dărâmate și pentru stabilirea legăturii cu Hristos. 

”Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?  Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” Rom. 10:14, 15

Roagă-te pentru nevoi personale sau pentru orice altceva ai pe suflet.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Prov. 3:5, 6

  • Laudă-L pe Dumnezeu pentru diferitele moduri în care Isus ne-a fost un exemplu despre cum să rămânem în Dumnezeu.

Isus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis, şi să împlinesc lucrarea Lui.” Ioan 4:34

  • Laudă-l pe Dumnezeu de pe acum pentru modul în care va răspunde rugăciunilor tale.

Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va da. Ioan 15:7

Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos! 1 Cor. 15:57

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin. Efeseni. 3:20

La sfârșitul timpului de rugăciune, puteți forma grupuri de două sau trei persoane care să se roage pentru cele șapte persoane din lista fiecăruia. Roagă-te ca ele să aibă o relație statornică cu Isus Hristos. Cere împlinirea făgăduinței din  Ioan 14:23 în dreptul lor: “Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.” Dacă ai un motiv personal de rugăciune pentru care nu te simți confortabil să te rogi în grupul mare, poți împărtăși acel motiv cu partenerul tău de rugăciune și apoi rugați-vă împreună.

Cântări sugerate

“Îți predau întreaga viață” (335); “Pe Isus Îl vreau aproape” (336); “De mult mă lupt s-ajung mai sus (892); “Tot mai aproape“ (347) ” Mai lângă tronul Tău ” (309).

Ellen White despre Rămânerea în Hristos

Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine.  Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.  Ioan 15:4, 5.

”Rămâneți în Mine” sunt cuvinte cu o mare semnificație. Să rămâi în Hristos înseamnă să trăiești o credință statornică, înviorătoare, care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Înseamnă să primești în mod constant din spiritul lui Hristos, o viață de consacrare fără rezerve în serviciul Său. Acolo unde această legătură există, vor apărea faptele bune. Viața viței se manifesta în rodul frumos mirositor al ramurilor.  Continua alimentare cu harul lui Hristos te va binecuvânta și te va face o binecuvântare, așa încât vei putea spune împreună cu Pavel: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine” (Galateni 2:20). (Tatăl nostru poartă de grijă, p.124).

Nu avem nevoie  doar  de o atingere întâmplătoare cu Hristos, ci să rămânem în El. El te-a chemat să stai cu El. El nu-ți propune o binecuvântare de scurtă durată, care e realizată ocazional  prin căutarea stăruitoare a Domnului, dar care trece în timp ce tu te angajezi în îndatoririle obișnuite ale vieții. Rămânerea ta cu Hristos face ca fiecare îndatorire necesară să fie ușoară, pentru că El poartă greutatea fiecărei poveri. El a pregătit totul ca să rămâi cu El. Asta înseamnă că tu trebuie să fii conștient de un Hristos care locuiește cu tine, că  tu ești continuu cu Hristos, și atunci mintea ta este încurajată și întărită…

Nu sta în afara lui Hristos, așa cum fac mulți pretinși creștini astăzi. Pentru că ”Rămâneți în Mine, şi Eu voi rămâne în voi” este un lucru posibil de realizat, și invitația n-ar fi fost dată dacă n-ai putea face acest lucru. Isus Mântuitorul nostru te atrage în mod constant prin Duhul Său Cel Sfânt, lucrând cu mintea ta, pentru ca să rămâi cu Hristos… Binecuvântările pe care El le revarsă sunt toate legate de propria ta acțiune. Va fi Hristos refuzat? El spune ”Pe cel ce vine la Mine nu-l voi da afară”(Ioan 6: 37). Despre altă clasă spune, ”Şi nu vreți să veniți la Mine, ca să aveţi viața” (Ioan 5: 40)…(În locurile cerești p.55).

Domnul are nevoie de bărbați și femei care vor duce împreună cu ei în viața zilnică lumina unui bun exemplu; bărbați și femei ale căror vorbe și acțiuni arată că Hristos locuiește în inimă, învățând, conducând și călăuzind. El are nevoie de bărbați și femei, care, luptând singuri cu Dumnezeu, obțin biruința asupra eului și apoi pornesc să împartă altora ceea ce ei au primit de la Sursa de putere (Să fii ca Isus, p.262)

„Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște” (Matei 7, 20), a spus Mântuitorul. Toți adevărații urmași ai lui Hristos aduc roada slavei Sale. Viața lor confirmă faptul că o bună lucrare a fost făcută în ei prin Duhul lui Dumnezeu, iar roada lor este sfințenia. Viețile lor sunt curate și înnobilate. Faptele bune sunt roada inconfundabilă a adevăratei evlavii, iar cei ce nu aduc o astfel de roadă dovedesc că nu au experiență în lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu sunt în Viță. Isus spunea: „Rămâneți în Mine, și Eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine. Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine, și în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.” (Ioan 15, 4.5). SP 329

După cum mlădița trebuie să rămână în viță spre a obține seva vitală care o face să înflorească, tot așa și cei care Îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc toate cuvintele Lui trebuie să rămână în iubirea Lui. Fără Hristos, noi nu putem subjuga nici un singur păcat și nu putem birui nici cea mai mică ispită. Mulți au nevoie de Duhul lui Hristos și de puterea Lui care să lumineze priceperea lor, tot atât de mult cât a avut nevoie orbul Bartimeu de vederea naturală. „După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă, dacă nu rămâneți în Mine.” Toți cei care sunt într-adevăr în Hristos vor experimenta folosul acestei uniri. Tatăl îi acceptă în Preaiubitul Lui și ei devin obiectul afectuoasei și iubitoarei Sale purtări de grijă. Legătura aceasta cu Hristos va avea ca rezultat purificarea inimii, o viață trăită cu grijă și un caracter fără defect. Roada adusă de pomul creștin este „dragostea, blândețea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor”. 4M 355

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *