Ziua 2: Dragostea

0

1 Ioan 4:7-21

Sugestii pentru rugăciunea de mijlocire

Simte-te liber să ceri și împlinirea altor promisiuni. Amintește-ți că toate  poruncile Sale sunt tot atâtea împuterniciri!

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru dragostea Sa necondiționată

Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 1 Ioan 4:19

 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea dragoste în suflet pentru cei pierduți

Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.  Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Rom. 12:9, 10

Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.  Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alții. 1 Ioan 4:10, 11

 • Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea dragoste pentru dușmani și pentru cei care te persecută.

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.  Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti,» zice Domnul.  Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.  Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine. Rom. 12:17-21

Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc. Matei 5:44

 • Roagă-te ca dragostea lui Dumnezeu să fie desăvârșită în biserica Sa

Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Col. 3:14

Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,  ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,  plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu. Filipeni 1:9-11

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. 1 Ioan 4:12

 • Roagă-te ca viața ta și cea a bisericii tale să demonstreze dragostea lui Dumnezeu față de toți cei care te înconjoară

Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste! 1 Cor. 16:14

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,  nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,  nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,  acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.  Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit. 1 Cor. 13:4-8

 • Roagă-te ca nimic să nu ne despartă de dragostea lui Hristos. Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate acele lucruri care te despart de El și predă acele lucruri lui Dumnezeu.

Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. . Rom. 8:38, 39

Roagă-te pentru relații pline de dragoste în familiile adventiste. Roagă-te în mod special pentru familiile care se războiesc sau care sunt în pragul divorțului. Cunoști astfel de familii? Roagă-te pentru ele.

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. .” 1 Petru. 4:8

Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste! 1 Cor. 16:14

Însă nădejdea aceasta nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. Rom. 5:5

 • Roagă-te pentru relații pline de dragoste în biserica lui Dumnezeu.

Prea iubiților, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. 1 Ioan 4:7

Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;  fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac. 1 Petru. 1:22, 23

 • Roagă-te pentru interes crescut pentru citirea și studiul zilnic al Bibliei atât la nivel personal cât și la nivelul întregii biserici prin programul Redeșteptați prin Cuvântul Său.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,  pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Tim. 3:16, 17

Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale! Ps. 119:18

 • Roagă-te ca liderii și membrii bisericii să aibă un simțământ al urgenței și să conștientizeze faptul că trăim timpul sfârșitului și că Isus vine curând.

Luați seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Efes. 5:15, 16

 •  Roagă-te pentru orice nevoi personale sau orice ai pe suflet.

Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. Filipeni. 4:19

 •  Misiunea în orașe—Roagă-te pentru Diviziunea Euro-Asia și pentru orașele în care se lucrează: Moscova, Rusia; Kiev, Ucraina; Chișinău, Moldova; Donețk, Ucraina; Kharkov, Ucraina; Minsk, Belarus; St. Petersburg, Rusia; Novosibirsk, Rusia; Krasnoyarsk, Rusia de Est; Khabarovsk, Rusia; Rostov-pe-Don, Caucaz; Tbilisi, Georgia; Erevan, Armenia; și Almaty, Kazakhstan. Roagă-te pentru miile de activități misionare și pentru secerișul care are loc în prezent.

Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, Col. 3:23

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru lucrurile, situațiile sau oamenii în care vezi dragostea Lui pentru tine.

Domnul mi Se arată de departe: Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea! Ier. 31:3

Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 1 Ioan 4:10

 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru răspunsul la rugăciunile tale.

Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale. . Iov 42:2

La sfârșitul timpului de rugăciune, puteți forma grupuri de două sau trei persoane care să se roage pentru cele șapte persoane din lista fiecăruia. Rugați-vă ca ei să accepte dragostea lui Dumnezeu în inimile lor și să iubească alții cu dragostea Sa divină. Cereți  pentru ei împlinirea textului din 2 Tesaloniceni 3:5: “Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos.” Dacă ai un motiv personal de rugăciune pentru care nu te simți confortabil să te rogi în grupul mare, poți împărtăși acel motiv cu partenerul tău de rugăciune și apoi rugați-vă împreună.

Imnuri sugerate

Ellen White despre dragoste

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea—Gal. 5:22

Aici este scos în evidență tocmai lucrul pentru care trebuie să muncim: ”Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea.” Dacă avem dragostea lui Hristos în sufletele noastre, va fi o consecință firească manifestarea tuturor celorlalte daruri – bucurie, pace, îndelungă răbdare, amabilitate, bunătate, credință, blândețe, înfrânarea poftelor; și ,,împotriva acestor lucruri nu este lege.” Legea lui Dumnezeu nu condamnă și nici nu-i ține în robie pe cei care au aceste daruri, pentru că ei ascultă de cerințele legii lui Dumnezeu. Ei sunt păzitori ai legii, și… nu sunt sub robia legii…

Trebuie să avem dragoste, și împreună cu dragostea sunt bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Vedem agitația lumii, starea lor de nemulțumire. Ei doresc ceva ce nu au. Ei doresc ceva care să-i mențină entuziasmați sau să-i distreze. Dar pentru creștin există bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, blândețe, stăpânire de sine și răbdare; și noi acestor lucruri vrem să deschidem ușa inimii noastre prețuind darurile divine ale Duhului Sfânt. Nimeni nu poate face aceasta pentru altul. Tu poți să te hotărăști să acționezi și să obții darurile Duhului, dar aceasta nu are nici un efect pentru mine… Fiecare în parte trebuie să acționeze și decidă prin eforturi personale să aibă harul lui Dumnezeu în inimă. Eu nu pot să dezvolt un caracter pentru tine, și nici tu nu poți face acest lucru pentru mine. Este o povară care apasă asupra fiecăruia, în mod individual, fie tânăr, fie bătrân.

Hristos spune: ”Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat, şi mai scumpi decât aurul din Ofir” (Isaia 13:12). Cum? Prin cultivarea darurilor Duhului – dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, credința. Ne dorim credința vie care se prinde tare de brațul puternic al lui Dumnezeu… Toți avem nevoie de darurile Duhului Sfânt în inimă.

Când dragostea lui Hristos este păstrată cu sfințenie în inimă, va fi ca mirosul unui parfum ce nu poate fi ascuns. Influența sfântă reflectată prin caracter va fi evidentă pentru toți.  Hristos va lua chip în interior ”nădejdea slavei” (In locurile cerești, p. 244).

Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Discordia și luptele sunt lucrarea lui Satana și rodul păcatului. Dacă noi, ca popor, iubim pacea și dragostea, atunci trebuie să lăsăm deoparte păcatele; trebuie să ajungem în armonie cu Dumnezeu și atunci vom fi în armonie și unul cu altul. Fiecare să se întrebe pe sine: Am eu darul iubirii? Am învățat să fiu îndelung răbdător și bun? Talentele, învățătura și elocvența, fără acest atribut ceresc, vor fi tot atât de lipsite de importanță ca și sunetul aramei și zăngănitul chimvalului. Dar, din nefericire, această comoară prețioasă este așa de puțin prețuită și căutată de către mulți dintre cei care mărturisesc credința. (Mărturii  vol. 5, p. 169).

Ori de câte ori sufletul se unește cu Hristos, există iubire. Orice altceva ar mai poseda caracterul, este lipsit de valoare fără dragoste; nu acea iubire dulceagă, slabă, sentimentală, ci acea iubire care locuiește în inima lui Hristos. Fără iubire, orice altceva nu folosește la nimic; pentru că nu poate în nici un caz reprezenta pe Hristos care e dragoste. (Semnele Timpului, 28 Decembrie, 1891, alin. 18).

Întrebări pentru meditație

 1. Este ceva în viața ta care te împiedică să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta? Cere-I lui Dumnezeu să-ți arate aceste lucruri. Apoi predă-le pe toate Lui.

2 Există oameni în viața ta pe care ți-e greu să-i iubești? Petrece ceva timp cerând lui Dumnezeu să te facă dispus să-i iubești, să-ți dea iubire în inimă pentru ei și ocazii  de a le arăta dragostea Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *