Ziua 9

0

Putere nelimitată

SUGESTII PENTRU RUGĂCIUNEA UNITĂ

Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava. Amin” Matei 6:13.

Laudă

 • Domnul Atotputernic domnește! Laudă-L împreună cu profetul Daniel. ”Daniel a luat cuvântul şi a zis: «Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere, celor pricepuţi! El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina»” (Daniel 2:20-22).
 • Deschide Biblia la Psalmi și folosește-i pentru a-L lăuda pe Dumnezeu ca fiind Împăratul nostru puternic și biruitor.
 • Laudă-L pe Dumnezeu pentru căile specifice prin care alege să îți răspundă la rugăciune în această săptămână.

Mărturisire

 • Isus vine curând! Ai trăit acea viață prin care arăți clar lumii că te pregătești pentru apropiata Sa revenire? Pocăiește-te așa cum te conduce Dumnezeu și cere iertarea Sa.
 • Să ne pocăim ca biserică de lipsa de zel pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea  oamenilor.
 • Roagă-te Domnului să ne ierte pentru că nu am declanșat marea Sa putere pentru că nu ne-am rugat ca să primim  viziunea Sa/planul Său pentru viața și lucrarea  noastră pentru El, și că prea adesea am căutat să acționăm în propria noastră putere și viziunea noastră limitată.

Cerere și mijlocire

 • Stăruiește în rugăciune  pentru umplerea cu Duhul Sfânt care să ne împuternicească să mărturisim așa cum a făcut Isus. Roagă-te conform cu descrierea lucrării lui Isus din Luca 4:18,19, rugându-L ca metoda Sa de a lucra să devină și metoda noastră.
 • Roagă-te ca Dumnezeu să dea putere pentru ca evanghelia să ajungă în toată lume aîn această generație.
 • Roagă-te ca toate tipurile de evanghelizare din biserica locală și cele din întreaga lume  să rezulte cu o recoltă puternică de oameni salvați pentru cer.
 • MO: Pentru mulți oameni la care se va ajunge prin miile de căi și evenimente evanghelistice ce au loc acum în orașe și pentru evenimentele care se vor desfășura în anii viitori. Pentru ca toți membrii, liderii și lucrătorii evangheliști, să fie împuterniciți cu Duhul Sfânt.
 • Roagă-te ca Isus conducă biserica și evenimentele lumii pentru grăbirea revenirii Sale.
 • Împreună cu o persoană sau două mijlociți pentru cei cinci pe care îi aveți pe suflet și pentru cei  cinci de pe cartonașele extrase din cutie. Folosește-te de pasajul din Efeseni 1:15-21 pentru a te ruga.
 • Roagă-te pentru celelalte cereri pe care le ai pe suflet.

Mulțumire

 •  Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,  a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin”(Efeseni 3:20, 21).
 • Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru multele binecuvântări care ți le-a oferit în această săptămână.

Imnuri de intonat

Cântați imnuri după cum vă impresionează Dumnezeu pe parcursul acestei teme.

ELLEN WHITE DESPRE  RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

„Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava.” — Matei 6, 13.
 Ultima, ca şi prima propoziţie din rugăciunea Domnului, Îl arată pe Tatăl nostru ca fiind mai presus de orice putere şi autoritate şi orice nume cu care este numit. Mântuitorul vedea anii care urmau să vină peste ucenici, nu fiind scăldaţi în lumina strălucitoare a belşugului şi onoarei lumeşti, aşa cum visaseră ei, ci întunecaţi de furtunile urii omeneşti şi furiei satanice. În mijlocul luptelor şi prăbuşirii naţiunilor, paşii ucenicilor aveau să fie pândiţi de primejdii şi adesea inimile lor aveau să fie cuprinse de teamă. Urma ca ei să vadă Ierusalimul pustiit, templul dărâmat până în temelii, cultul lui încheiat pentru totdeauna şi pe Israel împrăştiat în toată lumea, ca sfărâmăturile unui vas naufragiat pe un ţărm pustiu. Isus zicea: „Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie”. „Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor” (Matei 24, 6-8). Totuşi, urmaşii lui Hristos nu aveau motiv să se teamă că nădejdea lor avea să fie înşelată sau că Dumnezeu îi va fi părăsit pe pământ. Puterea şi slava aparţin Aceluia, ale cărui planuri merg drept înainte spre împlinirea lor. În rugăciunea care exprimă dorinţele lor zilnice, ucenicii lui Hristos erau îndemnaţi să privească dincolo de orice putere şi stăpânire a răului, la Domnul Dumnezeul lor, a cărui Împărăţie cârmuieşte peste tot şi care este Tatăl şi Prietenul lor veşnic.

Dărâmarea Ierusalimului era un simbol al ruinei finale, care va cuprinde lumea întreagă. Profeţiile care s-au împlinit în parte la dărâmareaIerusalimului se potrivesc mai bine pentru zilele din urmă. Acum ne aflăm chiar în pragul unor evenimente mari şi solemne. În faţa noastră stă o criză aşa cum nu s-a mai văzut. Ca şi primii ucenici, avem şi noi plăcuta asigurare că Împărăţia lui Dumnezeu cârmuieşte peste tot. Programul derulării evenimentelor este în mâinile Creatorului nostru. Maiestatea Cerului are în grija Sa soarta naţiunilor, precum şi interesele bisericii Sale. Divinul Învăţător îi zice fiecărui sol, angajat în împlinirea planurilor Sale, aşa cum îi zicea lui Cir: „Eu te-am încins înainte ca tu să Mă cunoşti” (Isaia 45, 5).

În viziunea profetului Ezechiel, era înfăţişarea unei mâini sub aripile heruvimului. De aici, servii lui Dumnezeu pot învăţa că puterea divină este aceea care le asigură succesul. Aceia pe care Dumnezeu îi foloseşte ca soli ai Săi nu trebuie să-şi închipuie că lucrarea Lui depinde de ei. Fiinţele mărginite nu sunt lăsate să poarte această povară a răspunderii. Acela care nu doarme, care este continuu la lucru pentru înfăptuirea planurilor Sale, Îşi va duce lucrarea mai departe. El va dejuca uneltirile oamenilor nelegiuiţi şi va strica planurile acelora care unelteau lucruri rele împotriva poporului Său. Cel care este Împăratul, Domnul oştirilor, tronează între heruvimi şi, în mijlocul luptei şi învălmăşelii neamurilor, El îi păzeşte încă pe copiii Săi. Acela care domneşte în ceruri este Mântuitorul nostru. El cântăreşte fiecare încercare şi este atent la cuptorul de foc care trebuie să încerce fiecare suflet. Când întăriturile împăraţilor vor fi nimicite, când săgeţile mâniei vor străpunge inimile vrăjmaşilor Săi, poporul Său va fi în siguranţă în mâinile Sale.

„A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău…. În mâna Ta este tăria şi puterea, şi mâna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile” (1 Cronici 29, 11-12). –  Cugetări de pe Muntele Fericirilor  pag. 120-122.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *