Ziua 2: Altarul arderilor de tot

0

”Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” Romani 12:1

 Format sugerat pentru timpul de rugăciune

Laudă (aproximativ 10 minute)

 • Începeți timpul de rugăciune lăudând pe Dumnezeu pentru cine este El.
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru darul mântuirii
 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului Isus Hristos
 • Lăudați pe Dumnezeu pentru viața lui Isus, care ne-a arătat cum să jertfim eul și să predăm voința noastră lui Dumnezeu

Mărturisire și cerând biruință asupra păcatului (aproximativ 5 minute)

 • Cereți lui Dumnezeu să vă arate care păcate este nevoie să le mărturisiți deschis și pe care este nevoie să le  mărturisiți în taină. Cereți biruința Lui asupra acestor păcate.
 • Rugați-vă Domnului să vă ierte pentru dățile când v-a fost teamă să sacrificați ceea ce vă făcea să vă poticniți.
 • Mulțumiți Domnului că vă iartă păcatele așa cum a promis în 1 Ioan 1:9.

Cereri și mijlociri (aproximativ 35 de minute)

 • Rugați-vă ca, întocmai cum altarul arderilor de tot era uns cu untdelemn sfânt (Exod 40:10), viața voastră să fie unsă cu Duhul Sfânt, astfel încât orice ați oferi și ați jertfi Domnului, să fie plăcut lui Dumnezeu.
 • Cereți lui Dumnezeu să îndepărteze tot ceea ce vă împiedică să-I predați timpul, banii, puterea, capacitățile, temerile, speranțele și voința. Spuneți-I că vreți să aparțineți cu totul lui Hristos.
 • Este ceva în inima ta care te împiedică să te predai cu totul lui Hristos ? Vorbește-I despre aceasta. Cere-I să te facă dornici să-I predai totul.
 • Rugați-vă pentru membrii familiei voastre și pentru prietenii care se tem să-și pună întreaga viață pe altarul de jertfă. Cereți lui Dumnezeu să îi facă doritori să-I predea totul.
 • Rugați-vă ca pastorul vostru și conducătorii bisericii la diferite nivele, să se predea fără rezerve lui Dumnezeu și lucrării Sale.
 • Rugați-vă să acordăm mai mult timp valorilor eterne prin studiul Scripturilor și prin rugăciune. Rugați-vă ca în viața noastră să se facă mai degrabă voia Lui, decât voia noastră și cereți ca Duhul Sfânt să ne păzească de influențele și tendințele care amenință experiența noastră spirituală în viața de fiecare zi.
 • Rugați-vă ca tinerii din bisericile noastre să nu se teamă să își răstignească eul personal.
 • Rugați-vă pentru oamenii care provin dintr-un mediul necreștin. Rugați-vă ca poporul lui Dumnezeu să învețe cum să construiască orice fel de « poduri » ar fi necesare pentru a ajunge la aceste suflete.
 • Rugați-L pe Dumnezeu pentru conducători ai bisericii care să fie evlavioși, care să se lase învățați și să fie umili care să conducă după modelul lui Isus in misiunea bisericii de a proclama întreita solie îngerească. Și rugați-vă ca îndreptățirea lui Hristos să fie esența acestor solii.
 • Rugați-vă să organizăm multe « centre de influență » în marile orașe din lumea întreagă. Rugați-vă ca aceste « centre » să producă o schimbare reală în viața oamenilor, pe măsură ce aceștia descoperă adevărul lui Dumnezeu prin slujirea creștină.
 • Rugați-vă pentru ca cele șapte (sau mai multe) persoane de pe lista voastră de rugăciune, să își vadă nevoia și să-și deschidă inimile lucrării Duhului Sfânt.
 • Rugați-vă pentru orice nevoie personală.

Mulțumire (aproximativ 10 minute)

 • Mulțumește lui Dumnezeu căci El va răspunde după voia Sa și la timpul hotărât de Dânsul.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că este dispus să ia inima ta păcătoasă și să o facă sfântă și curată.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că Domnul Isus a fost dispus să trăiască și să moară, nu pentru Sine, ci pentru Cel ce L-a trimis.
 • Mulțumește lui Dumnezeu că S-a descoperit în viața ta într-un mod deosebit, în timpul acestor «10 Zile de Rugăciune »

Imnuri Sugerate

”Inima mea, de-acum Ți-o dăruiesc”-334; ”Tot mai aproape” -347; ”Zi de zi și-n fiecare clipă -230; Îți predau întreaga viață -230.

 Ziua 2 – Altarul arderilor de tot

                       ”Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” Romani 12:1

        În fiecare dimineaţă şi seară, un miel de un an era adus ca ardere de tot pe altar, cu darurile de mâncare corespunzătoare, simbolizând astfel consacrarea zilnică a naţiunii faţă de Domnul Dumnezeu, cum şi continua dependenţă de sângele ispăşitor al lui Hristos. Dumnezeu a poruncit în mod expres ca fiecare jertfă adusă pentru serviciul sanctuarului să fie „fără cusur” (Exod 12, 5). Preoţii trebuiau să examineze toate animalele aduse pentru jertfă şi trebuiau să respingă pe oricare dintre ele la care se descoperea un defect. Numai o jertfă „fără cusur” putea fi un simbol al curăţiei desăvârşite a Aceluia care avea să Se ofere pe Sine ca un „miel fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1, 19). Apostolul Pavel ne atrage atenţia la aceste jertfe ca o ilustrare a ceea ce trebuie să ajungă urmaşii lui Hristos. El zice: „Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească” (Romani 12, 1). Noi trebuie să ne predăm pe noi înşine în slujba lui Dumnezeu şi să căutăm să facem jertfa aceasta cât mai perfectă cu putinţă. Dumnezeu nu va avea plăcere de nimic altceva decât de tot ce putem aduce noi mai bun. Aceia care-L iubesc din toată inima lor vor dori să-I aducă cea mai bună slujire a vieţii lor şi vor căuta fără încetare să aducă fiecare capacitate a fiinţei lor în armonie cu legile care îi vor face în stare să împlinească tot mai bine voia Sa.  (From Eternity Past, pag.244, 245)

Pentru ca noi să atingem acest ideal înalt, trebuie să sacrificăm tot ceea ce face ca sufletul să se poticnească. Păcatul ne poate ţine în stăpânire numai cu voia noastră… Adeseori, ni se pare că a ne preda voinţa lui Dumnezeu înseamnă a consimţi să trecem prin viaţă schilodiţi sau ciuntiţi. Dar este mai de folos, zice Domnul, ca eul să fie schilodit, rănit, ciuntit, dacă prin aceasta se poate intra în viaţă. Ceea ce vi se pare a fi un adevărat dezastru este chiar poarta spre cel mai mare câştig. (Reflecting Christ, pag. 377)

Dumnezeu nu va accepta nimic altceva decât o consacrare fără rezerve. Creștinii fără tragere de inimă și păcătoși nu vor putea intra niciodată în cer. Ei nu s-ar simţi fericiţi acolo, pentru că nu știu nimic despre principiile înalte și sfinte, care îi guvernează pe membrii familiei regale din cer. (This Day with God, p. 145)

Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine. (Galateni 2:20)

Va fi un sacrificiu ca să vă predaţi pe voi înşivă lui Dumnezeu; dar aceasta este o sacrificare a celor de jos pentru cele de sus, a celor pământeşti pentru cele spirituale, a celor pieritoare pentru cele  veșnice. Dumnezeu nu are de gând să ne distrugă voința, deoarece numai prin lucrarea ei putem să îndeplinim ceea ce doreşte El din partea noastră. Voinţa noastră trebuie să-I fie predată Lui, ca s-o putem primi înapoi, curăţită şi înnobilată; şi astfel unită prin dragoste cu Cel Divin, El poate revărsa prin noi torentele iubirii şi puterii Sale. Oricât de amară şi dureroasă poate părea această predare pentru inima încăpăţânată şi îndărătnică, totuşi „îţi este de folos” (Reflecting Christ, p. 377)

Domnul are o mare lucrare pentru noi și ne invită să privim la El, să ne încredem în El, să umblăm cu El, să vorbim cu El. El ne invită să ne predăm Lui necondiționat, fără rezervă, cu tot ce avem și suntem, astfel încât atunci când suntem chemați să jertfim pentru El, să putem fi gata și doritori să ascultăm. Ne vom bucura de plinătatea harului divin, doar atunci când am dat totul lui Hristos. Vom cunoaște înțelesul adevăratei fericiri doar atâta timp cât vom păstra aprins focul pe altarul de jertfă. Dumnezeu va investi cel mai mult în viitor în cei ce au făcut cel mai mult în prezent…. În fiecare zi, prin diferitele împrejurări ale vieții, El ne încearcă; și în fiecare efort din toată inima, El Își alege lucrătorii, nu pentru că sunt desăvârșiți, ci pentru că sunt dispuși să lucreze dezinteresat pentru El și El vede că prin legătura cu El ei pot câștiga desăvârșirea. » (Our High Calling, p. 191)

Chemarea lui Hristos la sacrificiu și la predarea fără rezervă, înseamnă răstignirea eului. Pentru a asculta această chemare, trebuie să avem o credință plină de încredere în El ca fiind Exemplul desăvârșit și trebuie să avem o înțelegere clară a faptului că noi trebuie să-L reprezentăm pe El în fața lumii. Toți cei care lucrează pentru Hristos, trebuie să lucreze după instrucțiunile Lui.  Ei trebuie să trăiască viața Lui. Apelul Său pentru predare totală, fără rezerve, trebuie să fie supremă pentru ei. Ei nu trebuie să permită nici unui interes sau legături pământești să îi împiedice de a-I dărui omagiul inimilor lor și slujirea prin viețile lor. Cu seriozitate și neobosiți ei trebuie sa lucreze cu Dumnezeu pentru a salva sufletele care pier de sub puterea ispititorului. (The Upward Look, p. 235)

Chemarea de a aşeza totul pe altarul slujirii este adresată fiecăruia. Nu ni se cere să slujim cum a slujit Elisei, nici nu ni se porunceşte tuturor să vindem tot ce avem; ci Dumnezeu ne cere să dăm slujirii Sale primul loc în viaţa noastră să nu lăsăm nici o zi să treacă fără să facem ceva pentru înaintarea lucrării Sale pe pământ. El nu aşteaptă de la toţi acelaşi fel de slujire. Unul poate fi chemat să slujească într-o ţară străină, altuia i se poate cere să ofere bunurile lui pentru a susţine lucrarea Evangheliei. Dumnezeu primeşte darurile fiecăruia. Este nevoie de consacrarea vieţii şi a tuturor intereselor ei. Aceia care se consacră astfel vor auzi şi vor asculta chemarea Cerului.  (Profeți și Regi, pag.221)

Traducere: Alina Dica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *