Operațiunea Ploaia Globală 2012

Ziua 11 – Ce înseamnă  ʺa 11 a ziʺ a Operațiunii Ploaia Globală?

Ce înseamnă  ʺa 11 a ziʺ a Operațiunii Ploaia Globală? Sunt 10 zile de rugăciune, 4-13 ianuarie, cu întâlniri zilnice, dar Sabatul din 14 ianuarie este intenționat a fi  o dimineață în plus de laudă și mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut și va face! O idee ar fi aceea de a avea scurte prezentări ale membrilor despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile lor în decursul celor 10 zile. El vă poate da și alte idei despre cum să ne bucurăm în bunătatea Lui. Vă rugăm să ne împărtășiți și nouă din aceste experiențe, pe site-ul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

Ziua 10 – Martor înflăcărat / Misiunea mondială 

ʺIsus S’a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le -a zis: «Toată puterea Mi -a fost dată în cer şi pe pămînt. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Şi învăţaţi -i să păzească tot ce v’am poruncit. Şi iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului». Aminʺ Matei 28:18-20.

ʺVoi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună supt obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruriʺ. Matei 5:14-16.

ʺDumnezeu va influenţa oameni umili să vestească solia adevărului prezent. Mulţi dintre aceştia vor fi văzuţi alergând încoace şi încolo, constrânşi de Duhul lui Dumnezeu să transmită lumina acelora care sunt în întuneric. Adevărul e ca un foc în oasele lor, umplându-i cu o dorinţă arzătoare de a lumina pe aceia care stau în întuneric. Mulţi, chiar şi printre cei needucaţi, vor proclama Cuvântul lui Dumnezeu. Copii vor fi constrânşi de Duhul lui Dumnezeu să pornească şi să vestească solia cerească. Duhul va fi turnat asupra acelora care se supun îndemnurilor Lui. Lepădând regulile obligatorii ale oamenilor şi mişcările prudente, ei se vor alătura oştirii lui Dumnezeu.ʺ Mărturii vol.7. p.26, 27.

ʺNumai aceia care primesc mereu noi şi proaspete măsuri de har vor avea putere potrivită cu nevoile lor zilnice şi capacitatea de a folosi această putere. În loc să privească spre un timp în viitor, când, printr-o înzestrare deosebită cu putere spirituală, să primească o destoinicie miraculoasă pentru câştigarea de suflete, ei se predau zilnic lui Dumnezeu ca să-i facă vase potrivite pentru a fi folosite de El. Ei trebuie să desăvârşească zilnic ocaziile de slujire ce stau la îndemâna lor. Zilnic, ei trebuie să dea mărturie pentru Domnul oriunde ar fi, fie în preocupările mărunte ale vieţii de cămin, fie într-un domeniu de folosinţă publică.ʺ Faptele Apostolilor, p. 55.

ʺ«Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,» -zice Domnul oştirilor!ʺ Zaharia 4:6.

Mijlocim pentru: – Misiunea mondială

 • Rugați-vă pentru toți misionarii, lucrătorii biblici, pastorii și membrii laici care vestesc întreita solie îngerească în toată lumea.
 • Rugați-vă ca Evanghelia să fie răspândită repede în fereastra 10/40 și la grupurile de oameni la care încă nu s-a ajuns.
 • Stăruiți pentru îndepărtarea barierelor, astfel încât Evanghelia să poată fi predicată națiunilor care acum nu permit acest lucru.
 • Rugați-vă ca fiecare membru al bisericii să fie un martor activ pentru credința sa în fiecare zi.
 • Cereți-I lui Dumnezeu să vă descopere la ce persoană (persoane) dorește să ajungeți și să conduceți la Hristos în acest an.
 • Rugați-vă ca eforturile misionare ale bisericii să aibă succes.

Ghidul conducătorului

Ziua 10

Martor înflăcărat / Misiunea mondială

Introducere – 5 minute:

 • Prezentați tema zilei: Martor înflăcărat / Misiunea mondială
 • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
 • Dați fiecăruia câte cinci carduri  pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună

 • Laudă – 10 minute:
  • Lăudați pe Dumnezeu pentru că dorește din suflet mântuirea fiecărei persoane de pe pământ.
  • Lăudați pe Dumnezeu,  în unire, pentru că El este Cel ce este. Folosiți psalmii ca bază pentru laudele voastre.
  • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru răspândirea Evangheliei în toată lumea și pentru că El face ca Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea să crească.
  • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu .
 • Mărturisire – 5 minute:
  • Mărturisiți lipsa de dragoste pentru cei pierduți și frica de a da mărturie.
  • Dați celor prezenți  cam 3-4 minute pentru a-și cerceta inimile în taină, măturisind și părăsind împietrirea inimii față de cei pierduți.
 • Rugăciune – 30 minute:
  • Rugați-vă ca Dumnezeu să dea fiecărui Adventist de Ziua a Șaptea entuziasm pentru a vorbi altora despre dragostea lui Dumnezeu și a da mărturie despre credința lor.
  • Rugați-vă ca revărsarea Duhului Sfânt să aducă redeșteptare și reformă în viețile noastre și să ne dea o nouă viziune privind responsabilitatea noastră de a da mărturie lumii.
  • Mijlociți pentru cei pierduți din comunitate și din lumea întreagă, bazați pe ideile prezentate în sețiunea Mijlocim pentru: de pe prima pagină.
  • Lăsați 2-3 minute de rugăciune în taină pentru a afla la cine dorește Dumnezeu ca să ajungă, să caute și să conducă la Dumnezeu în 2012. Invitați pe cei prezenți să facă cunoscut celor din jur aceste persoane în timpul rugăciunii în grup, doar menționând numele lor.
  • Cereți celor prezenți să se roage și pentru cei de pe carduri în timpul acestor rugăciuni
 • Laudă – 10 minute:
  • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că ne dă dorința de a vorbi și altora despre El și pentru că ne faci martori înflăcărați.
  • Lăsați timp pentru a lăuda pe Dumnezeu pentru multele răspunsuri la rugăciune pe care le dă și le-a dat deja.

Cântări sugerate: Al meu ești Isuse (Imnuri Creștine 91);  Deschide-mi ochii! (Imnuri creștine 639); Veniți căci vreau a spune (Imnuri Creștine 386);  Spune-mi povestea iubirii (Imnuri Creștine 120); Doamne, marea Ta lucrare (Imnuri Creștine 445); Cu sufletul prea plin de dor (Imnuri Creștine 185); Mergeți la cei pierduți (Imnuri creștine 430).

Ziua 9 – Laudă și mulțumire / Vindecare pentru cei bolnavi

ʺIntraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numeleʺ Psalm 100:4.

ʺExercițiile noastre devoționale nu ar trebui să constea doar în a cere și a primi. Să nu ne gândim întotdeauna la nevoile noastre și niciodată la beneficiile pe care le primim. Noi nu ne rugăm niciodată prea mult, dar suntem zgârciți când e vorba să mulțumim. Suntem beneficiarii permanenți ai îndurărilor lui Dumnezeu, și totuși cât de puțină recunoștință exprimăm, cât de puțin Îl lăudăm pentru ceea ce a făcut pentru noi…ʺ Chemarea de a fi diferiți, p. 28.

ʺEu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui, şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Prea Înaltʺ Psalm 7:17.

ʺAm văzut că noi trebuie să creștem zilnic și să ne păstrăm deasupra puterilor întunericului. Dumnezeul nostru este puternic. Am  văzut că prin cântări spre slava lui Dumnezeu îndepărtăm dușmanul și laudele aduse lui Dumnezeu îl resping și ne dau biruințaʺ Vocea în vorbire și cântare, p. 409.

ʺPentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meuʺ Psalmi 42:5.

ʺVindecă-mă, Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea!ʺ Ieremia 7:14.

ʺSă mărească pe Domnul, zicând: ,,Căci îndurarea Lui ţine în veac!ʺ 2 Cronici 7:6.

ʺTotuşi Tu eşti Cel Sfânt, şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israelʺ Psalmi 22:3.

,,Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi «terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui». Ei vor zidi iarăşi vechile dărămături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neamʺ Isaia 61:1-4.

Mijlocim pentru: – Vindecare pentru cei bolnavi

Rugați-vă ca Dumnezeu să fie slăvit prin vindecare celor care sunt:

 • Bolnavi fizic
 • Răniți emoțional
 • Bolnavi spiritual
 • Bolnavi  psihic.

Ziua 8 – Predare gata să asculte/ Maturitate în Hristos 

ʺDar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura:«Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.» Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mînile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! ʺ Iacov4:6-8.

ʺAtunci Isus a zis ucenicilor Săi: «Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze »ʺ   Matthew 16:24.

ʺSfinţenia nu este extaz, răpire sufletească; ea este o deplină predare a voinţei lui Dumnezeu; ea înseamnă a trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc; înseamnă încredere în Dumnezeu în vreme de cercare, în timp de întuneric, ca şi în vreme luminoasă; înseamnă a umbla prin credinţă şi nu prin vedere; înseamnă sprijinire pe Dumnezeu cu o încredere neclătinată şi rămânere în iubirea Saʺ Faptele Apostolilor, p. 51.

ʺPavel avea un simţ ascuţit în legătură cu lupta pe care fiecare suflet trebuie să o ducă cu instrumentele răului care caută continuu să înşele şi să prindă în cursă; şi el lucrase neobosit pentru a întări şi statornici pe cei care erau tineri în credinţă. El îi rugase stăruitor să se predea cu totul lui Dumnezeu, căci ştia că atunci când sufletul nu se predă, păcatul nu este lepădat, poftele şi pasiunile încă se luptă pentru supremaţie şi ispitele fac conştiinţa să fie confuză. Predarea trebuie să fie deplină. Fiecare suflet slab, plin de îndoieli şi luptător, care se predă cu totul lui Dumnezeu, este pus în legătură directă cu fiinţele care îl fac în stare să biruie. Cerul este aproape de el şi are sprijinul şi ajutorul îngerilor îndurării în orice timp de cercare şi nevoieʺ Faptele Apostolilor, p. 298, 299.

ʺVreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii meleʺ Psalmi 40:8.

ʺ Pe măsură ce mădularele trupului lui Hristos se apropie de momentul ultimului conflict, «timpul strâmtorării lui Iacov», ei vor creşte în Hristos şi vor avea Duhul Său în măsură bogată. Pe măsură ce cea de-a treia solie îngerească se măreşte, până când devine o mare strigare, şi o slavă şi o mare putere însoţesc încheierea lucrării, poporul lui Dumnezeu va avea parte de acea slavă. Ploaia târzie este cea care îi însufleţeşte şi le dă putere pentru a trece prin timpul strâmtorării. Feţele lor vor străluci de acea lumină care îl însoţeşte pe cel de-al treilea îngerʺ Mărturii  vol. 1, p. 353.

Mijlocim pentru: – Maturitatea în Hristos

Stăruiți în rugăciune pentru ca Dumnezeu  să ne ajute să ʺcreștemʺ și să ne maturizăm în Hristos în orice  aspect al vieții noastre:

 • Dragoste necondiționată unul pentru altul și pentru cei pierduți.
 • Credință puternică, de nezguduit în Dumnezeu și în făgăduințele Sale.
 • Claritate prin înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Predare totală față de Dumnezeu și dorința de a-L asculta în orice lucru.
 • Pregătiți pentru ploaia târzie și timpul sfârșitului.
 • Relație personală cu Isus și o viață de rugăciune înflăcărată.

Ghidul conducătorului

Ziua 8

Sugestie de plan pentru

Predare gata să asculte / Maturitate în Hristos

Introducere – 5 minute:

 • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
 • Prezentați tema zilei:  Predare gata de a asculta și maturitate în Hristos
 • Dați fiecăruia câte cinci carduri  pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă ca să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună

 • Laudă – 10 minute:
  • Lăudați pe Dumnezeu, pentru că ne ajută să predăm totul lui Dumnezeu și să-L ascultăm în totalitate pentru ca să ajungem la starea de om mare (matur) în El. Folosiți verstele și  citatele de pe prima pagină pentru a vă călăuzi în laudele voastre.
  • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu.
 • Mărturisire – 5 minute:
  • Dați celor prezenți  cam 3 minute pentru a-și cerceta inimile și a cere lui Dumnezeu, în taină, să le descopere tot ce au nevoie să  predea lui Dumnezeu.
  • Petreceți cam 2 minute de mărturisire  publică cerând iertare pentru păcatele comune.
 • Rugăciune – 30 minute:
  • Rugați-vă ca Dumnezeu să dea fiecărui membru al bisericii o totală predare a inimii.
  • Rugați-vă pentru ca ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu să devină o normă în viața fiecărui membru al bisericii.
  • Rugați-vă/ cereți  împlinirea versetelor și citatelor de pe prima pagină.
  • Puneți deoparte o mare parte din  acest timp rugându-vă pentru ca adventiștii de ziua a șaptea să ajungă maturi în credința lor în aspectele prezentate la Focusul central al mijlocirii.
  • Cereți revărsarea Duhului Sfânt, promisă în Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Formați grupuri de 2-3 persoane care se vor ruga împreună pentru cele cinci persoane/situații de pe cele cinci carduri pe care le-au ales din cutie. Încurajați-i să continue să folosească versete din Scriptură în rugăciune!
 • Laudă – 10 minute:
  • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că ne dă un spirit de predare gata să asculte și maturitate  în Hristos!

Cântări sugerate: Să ne iei în stăpânire (Imnuri Creștine 145);  Îți predau întreaga viață (Imnuri creștine 335); Domnul e bun (Imnuri Creștine 13);  Mâna Ta, Isus! (Imnuri Creștine 643); Cred în Domnul Isus! (Imnuri Creștine 219); Slăvim pe Dumnezeu (Imnuri Creștine 47); Măriți pe Domnul ne-ncetat (Imnuri creștine 48).

Ziua 7 – Umilință gata de sacrificiu / Sprijin financiar pentru lucrarea lui Dumnezeu

ʺNu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I -a dat Numele, care este mai pe sus de orice numeʺ Filipeni 2:3-9.

ʺTot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie. Căci «Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.»  Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalțeʺ 1 Petru 5:5, 6.

ʺÎn timp ce, în umilinţă, ei [ucenicii] se supuneau influenţei modelatoare a Duhului Sfânt, primeau plinătatea dumnezeirii şi erau modelaţi, făcuţi asemenea dumnezeiriiʺ Faptele Apostolilor, p. 49.

ʺCând ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viaţa. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilinţa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar faţa oglindeşte lumina cereascăʺHristos Lumina Lumii, p. 173.

ʺAstfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdareʺ Coloseni 3:12.

ʺEl face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.ʺ Psalmi 25:9.

ʺCăci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veșnică şi al cărui Nume este sfânt. «Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobiteʺ Isaia 57:15.

Mijlocim pentru: Suport financiar pentru lucrarea lui Dumnezeu

Rugați-vă ca lucrarea lui Dumnezeu din toată lumea să fie finanțată din belșug. Să ne rugăm mai ales pentru ca:

 • Membrii bisericii să dea lui Dumnezeu  total control asupra finanțelor și bunurilor lor și ca pofta pentru bani și averi să nu aibă nici un loc în viața lor.
 • Dumnezeu să binecuvânteze pe membrii bisericii cu belșug din punct de vedere financiar pentru ca ei să poată da din abundență pentur a sprijini activitățile misionare.
 • Membrii bisericii să  dea cu credincioșie zecimile și darurile.
 • Conducerea bisericii să fie un bun administrator care să întrebuințeze cu înțelepciune fondurile încredințate.
 • Dumnezeu să aducă bogăția celor răi în casa visteriei!

Ghidul conducătorului

Ziua 7

Sugestie de plan pentruUmilință plină de sacrificiu

Introducere – 5 minute:

 • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
 • Prezentați tema zilei:  Umilință plină de sacrificiu și sprijin financiar pentru lucrarea lui Dumnezeu
 • Dați fiecăruia câte cinci carduri  pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă ca să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună

 • Laudă – 10 minute:
  • Lăudați pe Dumnezeu, pentru că dă cu adevărat o inimă umilită și dorința  de a sacrfica pentru Hristos fiecărui membru al bisericii. Lăudați pe Dumnezeu  pentru că el are toate resursele necesare pentru lucrarea Sa. Folosiți resursele de pe prima pagină pentru a vă călăuzi în laudele voastre.
  • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu.
 • Mărturisire – 10 minute:
  • Dați celor prezenți 5-8 minute pentru a-și cerceta inimile și a cere lui Dumnezeu, în taină, să le descopere orice ar sta între ei și Dumnezeu.
  • Petreceți cam 3-5 minute de mărturisire  publică cerând iertare pentru păcatele comune tuturor:  mândria și egoismul.
 • Rugăciune – 25 minute:
  • Rugați-vă ca Dumnezeu să dea fiecărui membru al bisericii  umilința inimii și o dorință de a sacrifica pentru alții.
  • Rugați-vă pentru ca cei din conducerea bisericii să nu devină mândri de poziția lor, ci să se umilească cu adevărat astfel încât să poată auzi vocea lui Dumnezeu și să slujească fraților lor.
  • Rugați-vă aplicând versetele din Scriptură  de pe prima pagină.
  • Puneți deoparte o mare parte din timpul dedicat rugăciunii pentru a cere belșug de finanțe pentru lucrarea lui Dumnezeu.
  • Cereți revărsarea Duhului Sfânt, promisă în Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Formați grupuri de 2-3 persoane care se vor ruga împreună pentru cele cinci persoane/situații de pe cele cinci carduri pe care le-au ales din cutie. Încurajați-i să continue să folosească versete din Scriptură în rugăciune!
 • Laudă – 10 minute:
  • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că ne dă un spirit de umilință gata să sacrifice și pentru ca ne asigură fonduri suficiente!

Cântări sugerate: Să ne iei în stăpânire (Imnuri Creștine 145);  Îți predau întreaga viață (Imnuri creștine 335); Domnul e bun (Imnuri Creștine 13); Voia Ta, Doamne ( Imnuri Creștine 369); Mâna Ta, Isus! (Imnuri Creștine 643); Așa cum sunt (Imnuri Creștine 178, 180).

Ziua 6 – Cercetare de sine/ cei pierduți din familie & membrii bisericii

ʺCercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veciniciei!ʺ Psalmi 139,23-24.

ʺÎntăriţi-vă dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi; croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentruca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai de grabă să fie vindecat. Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată dela harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, şi mulţi să fie întinaţi de eaʺ Evrei 12:12-15.

ʺAceste zile de pregătire au fost zile de adâncă cercetare a inimii. Ucenicii şi-au dat seama de nevoia lor spirituală şi au strigat către Domnul după ungerea sfântă care avea să-i facă destoinici pentru lucrarea de câştigare de suflete. Ei nu au cerut o binecuvântare care să le servească numai lor. Asupra lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înţeles că Evanghelia trebuia să fie dusă lumii şi, în vederea acestui lucru, cereau puterea pe care Domnul Hristos le-a făgăduit-oʺ Faptele Apostolilor, p. 37.

ʺDupă înălţarea la cer a Domnului Hristos, ucenicii erau adunaţi împreună într-un singur loc pentru a înălţa cereri umile către Dumnezeu. După zece zile de cercetare a inimii şi de cercetare de sine, calea a fost pregătită, pentru ca Duhul Sfânt să intre în templul curăţat şi consacrat al sufletului. Fiecare inimă a fost umplută de Duhul Sfânt, ca şi cum Dumnezeu a dorit să le arate oamenilor Săi că are prerogativa de a le dărui binecuvântările cele mai alese ale Ceruluiʺ Evanghelizare, p.698.

ʺCercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima! Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tăuʺ Psalmi 26:2-3.

ʺTot aşa şi în familie, dacă un membru al ei s-a înstrăinat de Dumnezeu, trebuie folosite orice mijloace pentru recâştigarea lui. În ceea ce-i priveşte pe toţi ceilalţi, aceştia să-şi facă o cercetare de sine sinceră şi serioasă. Să se cerceteze toate practicile vieţii. Să se vadă dacă nu cumva s-au făcut unele greşeli, unele erori în conducerea familiei prin care sufletul respectiv s-a învârtoşat în necredinţăʺ Parabole, p. 194.

ʺ«Da», zice Domnul,« prada celui puternic îi va fi luată, şi cel prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta împotriva vrăjmaşilor tăi, şi voi scăpa pe fiii tăi»ʺIsaia 49:25.

Mijlocim pentru: cei pierduți: familie & membrii bisericii

 • Cere  lui Dumnezeu să-ți descopere orice ar fi în tine care îi reține pe cei dragi ai tăi de la a fi mântuiți și cum poți coopera cu El la salvarea lor.
 • Roagă-te ca familia ta și biserica să fie un loc sigur în care cei căzuți să-L găsească pe Isus din nou.
 • Prin credință cere împlinirea făgăduințelor din Isaia 49:25, Isaia 55:13, Ezechiel 11:19-20, Ioel 2:28-29, Marcu 10:27 și Efeseni 3:14-21 pentru cei pierduți din familie și biserică.
 • Laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce face deja în viețile lor și pentru  că El îi salvează!

Ghidul conducătorului

Ziua 6

Sugestie de plan pentruCercetare de sine/ cei pierduți din familie & membrii bisericii

Introducere – 5 minute:

 • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
 • Prezentați tema zilei:  despre  cercetare de sine și rugăciune pentru cei pierduți din familie și dintre membrii bisericii. Explicați-le cum să se roage folosind textele din Scriptură aplicându-le prin credință la viețile  oamenilor. Vezi explicații suplimentare la secțiunea de rugăciune, mai jos.
 • Dați fiecăruia câte cinci carduri  pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă ca să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună

 • Laudă – 10 minute:
  • Lăudați pe Dumnezeu, pentru că ne descoperă lucruri ascunse ale inimii. Folosiți versetele de pe prima pagină ca ghid pentru laudele voastre.
  • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu.
 • Mărturisire – 10 minute:
  • Dați celor prezenți 5-8 minute pentru a-și cerceta inimile și a cere lui Dumnezeu, în taină, să le descopere orice ar sta între ei și Dumnezeu. În mod deosebit încurajați-i să-și cerceteze sufletele în ce privește relația lor cu cei dragi care sunt pierduți.
  • Petreceți cam 3-5 minute de mărturisire  publică cerând iertare pentru păcate de natură publică ce au dus la plecarea unor persoane din biserică
 • Rugăciune – 25 minute:
  • Rugați-vă ca fiecare membru al bisericii să-și ia timp să-și cerceteze inima și să permită lui Dumnezeu să-i arate păcate ascunse. În mod deosebit rugați-vă / cereți împlinirea făgăduințelor de pe prima pagină.
  • Cereți revărsarea Duhului Sfânt, promisă în Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Rugați-vă aplicând versetele din Scriptură pentru viețile celor pierduți din familie și biserică. Fiți primul care să se roage pentru a le arăta cum să facă acest lucru. De exemplu, 1 Tesaloniceni 3:13, ʺca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.ʺ Apoi rugați-vă cam așa:ʺDoamne, Te rog întărește hotărârea din inima fiului meu de a face ceea ce este bine. Dă-i, harul Tău  de a lua decizii care duc la sfințire. Isuse,  ajută-l să aștepte revenirea Ta…etc.ʺ
  • Formați grupuri de 2-3 persoane care se vor ruga împreună pentru cele cinci persoane/situații de pe cele cinci carduri pe care le-au ales din cutie. Încurajați-i să continue să folosească versete din Scriptură în rugăciune!
 • Laudă – 5 minute:
  • Fiecare să mulțumească lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți din familia lui și din biserică!

Cântări sugerate: Domnul e bun (Imnuri Creștine 13); Mâna Ta, Isus! (Imnuri Creștine 643); O, voi toți cei împovărați (Imnuri Creștine 464); Luminezi, tu oare? (Imnuri creștine 526); Dulcea chemare ( Imnuri creștine 461).

Ziua 5 – Iubind unitatea/ Iubire pentru cei pierduți

ʺÎn ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau eiʺ Faptele Apostolilor 2:1,2.

ʺIată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!ʺ Psalmi 133:1.

ʺAceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săiʺ. Ioan 15:12,13.

ʺŞi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una, -Eu în ei, şi Tu în Mine; -pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mineʺ Ioan 17:20-23.

ʺÎn ciuda tuturor calităților bune pe care un om le poate avea, nu poate fi un bun soldat dacă acționează independent de cei care au legătură cu el. Mișcări ocazionale și nesigure, oricât de serioase și energice, vor aduce în cele din urmă înfrângerea. Luați o pereche de cai puternici. Dacă, în loc de a trage amândoi împreună, unul ar smuci brusc înainte și celălalt ar trage înapoi, nu vor mișca povara din loc în ciuda puterii lor. Tot astfel, soldații lui Hristos trebuie să lucreze în unire, altfel nu vor fi decât o aglomerație de atomi independenți. Puterea, în loc de a fi prețuită cu grijă pentru a obține un rezultat grozav, va fi irosită în eforturi lipsite de sens. În unire este putere. Puțini bărbați sau femei, care se unesc având în vedere slava lui Dumnezeu, vor crește în putere și înțelepciune câștigând noi birunțeʺ. Signs of the times, 7 septembrie 1891, par. 7.

Mijlocim pentru: Iubire renăscută, mai ales pentru cei pierduți

Rugați-vă ca Dumnezeu să experimenteze o dragoste renăscută în următoarele domenii: Pentru Dumnezeu și Cuvântul Său

 • Pentru ceilalți membrii ai bisericii – frații și surorile noastre în Hristos
 • Între membrii familiei
 • În mod specific pentru cei pierduți:
  • Toți cei de pe pământ care n-au auzit niciodată de Isus
  • Toți cei care au auzit despre Isus, dar care nu L-au întâlnit personal
  • Persoane care au iubit cândva pe Isus, dar care au căzut
  • Membrii familiei și prieteni apropiați care s-au îndepărtat

Ghidul conducătorului

Ziua 5

Sugestie de plan pentruIubind unitatea/ Iubire pentru cei pierduți

 • Introducere – 5 minute:
  • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
  • Prezentați tema zilei:  despre  unitate plină de dragoste între creștini și iubire pentru cei pierduți.
  • Dați fiecăruia câte cinci carduri  pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă ca să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună

 • Laudă – 10 minute:
  • Lăudați pe Dumnezeu, ca fiind Cel ce ne aduce unitatea. Folosiți  versetele de pe pagina anterioară pentru a sublinia aspectele pentru care Îl lăudăm.
  • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu.
 • Mărturisire – 5 minute:
  • Rugăciune în taină și mărturisire: Invitați pe cei prezenți să se pocăiască în mod individual și să ceară lui Dumnezeu să le descopere capitole ale vieții lor  în care există păcate ce pot duce la lipsă de unitate.
  • Petreceți cam două minute de mărturisire  publică cerând iertare pentru păcate de natură publică ce crează lipsă de unitate în biserică.
 • Rugăciune – 25 minute:
  • Rugați-vă pentru ca un spirit de unitate plină de dragoste să fie manifestat în biserică. În mod deosebit cereți împlinirea făgăduințelor de pe prima pagină.
  • Rugăciunea  lui  Isus din Ioan 17 este o rugăciune minunată potrivită pentru a ne ruga împreună.
  • Petreceți timp rugându-vă împreună pentru o iubire mai mare pentru cei pierduți și pentru o unitate plină de dragoste unul pentru altul așa cum e prezentată la sfărșitul paginii anterioare.
  • Cereți revărsarea Duhului Sfânt, promisă în Cuvântul lui Dumnezeu.
  • Formați grupuri de 2-3 persoane care se vor ruga împreună pentru cele cinci persoane/situații de pe cele cinci carduri pe care le-au ales din cutie. Pentru a ajuta promovarea unității, încurajați pe cei prezenți să se roage împreună cu persoane cu care nu s-au mai rugat.
 • Laudă – 5 minute:
  • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că ne dă o unitate plină de dragoste unii cu alții și o iubire mai mare pentru cei pierduți!

Cântări sugerate: Domnul e bun (Imnuri Creștine 13); Isus și eu (Imnuri Creștine 232); Ca ucenicii-n odaia de sus (Imnuri Creștine 656); Veniți, căci vreau a spune (Imnuri creștine 386); Luminezi tu, oare? ( Imnuri creștine 526).

Ziua 4 – Mărturisire onestă

ʺDacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate dela căile lui rele, -îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţaraʺ 2 Cronici 7:14.

ʺNu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui ş -L împiedecă să v-asculte!ʺ Isaia 59:1,2.

ʺMărturisiţi-vă unii altora păcatele, şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănitʺ Iacov 5:16.

ʺDacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuireʺ 1 Ioan 1:9.

ʺCăci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoieʺ Evrei 4:15,16.

ʺCât este de departe răsăritul de apus, atît de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noiʺ Psalmi 103:12.

ʺAdevărata mărturisire are totdeauna un caracter deosebit şi recunoaşte păcatul pe nume. Păcatele pot fi de o aşa natură încât trebuiesc mărturisite numai lui Dumnezeu; pot fi din cele ce trebuie să fie mărturisite celor cărora le-am adus vătămare, sau pot avea un caracter public şi deci vor trebui să fie mărturisite public. Dar oricum ar fi mărturisirea, ea trebuie să fie categorică, bine definită şi la subiect, recunoscând pe nume păcatele de care cel greşit s-a făcut vinovatʺ (Credința prin care trăiesc, 128).

ʺMulte, foarte multe mărturisiri n-ar fi trebuit să fie rostite vreodată în auzul muritorilor; căci rezultatul este acela pe care judecata limitată a fiinţelor mărginite nu l-a anticipat… Dumnezeu va fi mai bine glorificat dacă vom mărturisi în taină, numai lui Isus, stricăciunea moştenită a inimii, decât dacă am deschide adâncimile ei omului trecător şi greşit care nu poate să judece în mod drept, decât numai dacă inima sa este continuu îmbibată cu Duhul lui Dumnezeu… Nu turna în urechi omeneşti ceea ce numai singur Dumnezeu ar trebui să audăʺ(Tatăui nostru Îi pasă, p.73).

Mijlocim pentru: Împăcare

Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă împăcare și vindecare în toate relațiile distruse,

Incluzând:

 • Părinți și copii, membrii familiei
 • Prieteni – atât între membrii bisericii, cât și cu cei necreștini
 • Conducerea bisericii și membrii laici

Ghidul conducătorului

Ziua 4

Sugestie de plan pentruMărturisire onestă

¨      Introducere – 5 minute:

 • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
 • Prezentați tema zilei:  despre  mărturisire. Sugerăm să citiți cele două paragrafe din scrierile E.G.White, încurajând pe cei prezenți să mărturisească în taină tot ceea ce stă între ei și Dumnezeu. Explicați-le că dacă există lucruri care trebuie îndreptate între ei și altcineva, pot merge în timpul rugăciunii în taină să rezolve acest lucru în liniște. E bine să aveți la îndemână pixuri și hârtie, în caz că cineva vrea să scrie cuiva pentru a se împăca. Păcatele de natură generală, cunoscute,  pot fi mărturisite în timpul rugăciunii comune.
 • Cereți fiecăruia să ia câte cinci carduri la întâmplare din această cutie pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă ca să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună
Laudă – 10 minute:

 • Lăudați pe Dumnezeu, ca fiind Mântuitorul nostru , iertându-ne toate păcatele. Folosiți versetele de pe pagina anterioară pentru a sublinia aspectele pentru care Îl lăudăm.
 • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu.

Mărturisire –20 minute:

 • Rugăciune în taină și mărturisire: Invitați pe cei prezenți să se pocăiască în mod individual și să ceară lui Dumnezeu să le descopere în ce capitole ale vieții lor există încă păcat. De asemenea amintiți-le că pot merge să se împace cu alții sau să scrie o scrisoare în care să ceară iertare, dacă e nevoie.
 • Petreceți cam cinci minute de mărturisire  publică cerând iertare pentru păcate de natură publică. Eventual cineva să citească/se roage cu glas tare  rugăciunea lui Daniel 9: 4-19 sau folosiți-o ca model pentru a vă ruga împreună.

Rugăciune – 20 minute:

 • Rugați-vă pentru ca un spirit de adevărată mărturisire să fie manifestat în biserică. În mod deosebit cereți împlinirea făgăduințelor de pe prima pagină.
 • Cereți revărsarea Duhului Sfânt, promisă în cuvântul lui Dumnezeu.
 • Invitați pe cei prezenți să se roage în mod special pentru orice relație din viața lor care are nevoie de împăcare și vindecare. Rugați-vă de asemenea pentru relațiile din biserică ce poate au nevoie să experimenteze împăcarea.
 • Formați grupuri de 2-3 persoane care se vor ruga împreună pentru cele cinci persoane/situații de pe cele cinci carduri pe care le-au ales din cutie.

¨      Laudă – 5 minute:

 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că ne dă o pocăință adevărată, o iertare totală și împăcare.

Cântări sugerate: Îți predau întreaga viață(Imnuri Creștine 335); Atâta har ! (Imnuri Creștine 161); Voia Ta, Doamne (Imnuri Creștine 361); Când ești apăsat de durere (Imnuri creștine 125).

Ziua 3 – Pocăință sinceră

ʺPocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorareʺ Faptele Apostolilor 3:19.

ʺTotuşi, acum mă bucur, nu pentrucă aţi fost întristaţi, ci pentrucă întristarea voastră v-a adus la pocăinţă. Căci aţi fost întristaţi după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveţi nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moarteaʺ 2 Corinteni 7:9,10.

ʺAdu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieştiʺ Apocalipsa 2:5.

ʺDomnul … are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţăʺ 2 Petru 3:9.

ʺEu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!ʺ Apocalipsa 3:19.

ʺDar chiar acuma, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset şi bocet! Sfâşiaţi-vă inimile nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul, Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate, şi-I pare rău de relele pe cari le trimite. Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvîntare?ʺ Ioel 2:12-14.

ʺPe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelorʺ Faptele Apostolilor 5:31.

ʺDomnul Hristos este izvorul oricăror impulsuri bune. Numai El poate sădi în inimă vrăjmăşie faţă de păcat. Orice dorinţă după adevăr şi curăţie, convingerea cu privire la propria noastră păcătoşenie constituie dovada faptului că Duhul Său Sfânt lucrează în inimile noastreʺ Calea către Hristos, 26.

ʺZideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfântʺ Psalmi 51:10,11.

Mijlocim pentru: O întâlnire cu Dumnezeu în rugăciune

Întrebați pe Dumnezeu  în rugăciune  dacă aveți nevoie să vă pocăiți și să părăsiți păcatul în oricare din aceste domenii:

 • Priorități greșite
 • Mândrie  &  egoism
 • Lipsa dragostei
 • Puțină rugăciune  & studiu biblic
 • Folosirea timpului și a finanțelor
 • Relațiile cu ceilalți
 • Îngăduința apetitului
 • Întristarea/ neascultarea Duhului Sfânt
 • Lipsa de iertare
 • Gelozia/ invidia

Ghidul conducătorului

Ziua 3

Sugestie de plan pentruPocăință sinceră

¨      Introducere – 5 minute:

 • Explicați că astăzi va fi mai întâi un timp pentru rugăciune în taină și pocăință. Vă sugerăm să prezentați mai întâi materialul următor pentru o Întâlnire cu Dumnezeu  în rugăciune. Puteți sugera fiecare pas verbal, sau proiectat pe ecran, sau tipărit pentru fiecare participant.
 • Distribuiți cardurile de mijlocire pentru persoanele pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune colectivă. Aveți grijă ca să le returneze la sfârșitul orei.

¨      Întâlnire cu Dumnezeu  în rugăciune – un model pentru rugăciune (tainică) -35 minute

De Juanita Kretschmar

(Pentru introducerea timpului  de rugăciune în taină folosiți expresii ca acestea: ʺVom avea acum un timp special de rugăciune și pocăință , care va avea loc între fiecare dintre noi și Dumnezeu. Vă voi prezenta câteva aspecte ale rugăciunii, pocăinței și închinării. Pe măsură ce prezint fiecare punct, începeți să vă rugați în gând pentru acel subiect specific. Pentru că este un moment în care să ne mărturism păcatele personale, vă rugăm să vă rugați în gând.  Nimeni nu se va ruga cu glas tare, în afară de mine.  Să ne întâlnim acum cu Tatăl nostru Ceresc în rugăciune.ʺ)

 1. Roagă pe Tatăl pentru acoperirea cu prezența Duhului Sfânt, aducând prezența lui Isus. Cere acoperirea oricărui păcat cu sângele lui Isus. Roagă-te pentru paza îngerilor, căci El a promis acest lucru. Cere-I să nu permită ca vreo o altă influență sau gânduri să te distragă. Cere protecția Sa.
 2. Închină-te Creatorului, Răscumpărătorului, Împăratului, etc.
 3. Invită-L să-ți cerceteze viața pentru a-ți descoperi păcate ascunse. Permite-I să te ducă înapoi în copilărie, dacă este necesar. Ia-ți timp să fii atent și să asculți.
 4. Pe măsură ce te convingi de anumite gânduri, fapte, ʺdrepturiʺ îndrăgite, cum ar fi mânia, răzvrătirea și resentimentul sau întâmplări care în prezența crucii se dovedesc a fi păcat, fii specific, spune păcatului pe nume și cere iertare. Acceptă iertarea și mulțumește-I cu glas tare. (Urechile tale au nevoie să audă propria voce exprimând încredere și laudă).
 5. Cere o pocăință mai profundă. Deoarece este un dar, mulțumește-I fie că simți ceva sau nu.
 6. Prin propria ta alegere spune Tatălui ceresc, că-I dai voie să-ți îndepărteze păcatul și simțământul  de vinovăție sau de condamnare care vine împreună cu păcatul. Fă-I cunoscut lui Dumnezeu că dorești să-I permiți să pună povara pe care o porți pe umerii Fiului Său. Acceptă dorința lui Isus de a te elibera de această vină. Hristos vrea să facă acest lucru pentru tine. Asigură-te că mulțumești cu glas tare.
 7. Întreabă pe Dumnezeu ce are în schimb pentru tine. Ce caracteristică a lui Isus așteaptă să ți-o dăruiască? Ce dar de îndrumare sau înțelegere îți pune la dispoziție? Ia-ți timp să fii atent și să asculți.
 8. Fă cunoscut lui Dumnezeu că vei accepta acel dar (orice gând, cuvânt sau imagine pe care El ți le aduce în minte). Ai grijă să mulțumești cu glas tare.
 9. Repetă procesul după dorință. Bucură-te de prezența Sa. Laudă-L.
 10. În momentul în care accepți daruri de la Dumnezeu, dacă El te-a impresionat cu anumite cazuri specifice de păcat, poate dorești să întrebi ce ajutor ți-ar fi trimis dacă te-ai fi întors la El pe deplin într-un moment anterior ispitei. Sau poți întreba ce ar fi făcut Isus în locul tău.
 11. El îți poate oferi perspective încântătoare.
 12. Este posibil ca în momentele finale  ale acestei rugăciuni speciale, să dorești să-L întrebi dacă există ceva sau cineva pentru care El vrea ca tu să te rogi, sau dacă este vreo instrucțiune specială pe care vrea să ți-o împărtășească. Ia-ți timp să fii atent și să asculți.
 13.  Asigură-te că-L lauzi cu voce tare la sfârșitul timpului de rugăciune. Vei dori să faci acest lucru. Este un Dumnezeu minunat și un Prieten extraordinar, generos și iubitor.

¨     Timpul de rugăciune împreună – 20 minute:

 • Cardurile de mijlocire –  cereți celor prezenți să se roage pentru nevoile celor de pe carduri în grupuri de două sau trei persoane.
 • Încheiați cu 5-10 minute de laudă colectivă. Lăudați pe Dumnezeu pentru că ne-a dat  darurile pocăinței și iertării!

Cântări sugerate: Atâta har (Imnuri Creștine 161); Oare n-ați aflat voi încă? (Imnuri Creștine 456); Când ești apăsat de durere (Imnuri Creștine 125).

Ziua 2 -Credință mai profundă/Rămânerea în Hristos

“Dumnezeu ar dori ca toţi fiii şi fiicele Sale să fie fericiţi, în pace şi ascultători. Prin exercitarea credinţei, credinciosul ajunge în posesia acestor binecuvântări. Prin credinţă poate fi împlinită orice lipsă a caracterului, poate fi curăţită orice mânjitură, poate fi corectată orice greşeală şi poate fi dezvoltată orice însuşire aleasă” – Faptele Apostolilor, 563.

ʺLa oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţăʺ Matei 19:26.

ʺSă ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeuʺ Evrei 12:2.

ʺPentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastrăʺ 1 Ioan 5:4 .

ʺIn ea voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristosʺ 1 Petru 1:6-7.

“Cel mai potrivit timp de a exersa credința este atunci când ne simțim lipsiți de Duhul Sfânt. Când nori groși de întuneric par să stăruie asupra minții, atunci este momentul ca o credință vie să străpungă  întunericul și să împrăștie norii. Adevărata credință se bazează pe făgăduințele curpinse în cuvântul lui Dumnezeu  și numai cei care ascultă acest cuvânt pot cere împlinirea făgăduințelor sale glorioase” – Christian Experiences & Teachings, 126.

ʺŞi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L cautăʺ Evrei 11:6.

ʺŞi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în elʺ Evrei 10:38.

ʺSă ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoieʺ Evrei 4:16.

Mijlocim pentru: Rămânerea în Hristos

Rugați-vă ca tot poporul lui Dumnezeu să rămână în Hristos prin:

 • Comuniune continuă cu Dumnezeu
 • Deschidere pentru primirea Duhului Sfânt
 • Predare fără rezervă în dragostea lui Dumnezeu
 • Prindere de Isus în credință
 • Primirea puterii și vieții Sale
 • Acceptarea neprihănirii Sale biruitoare
 • Aducerea de multă roadă pentru slava lui Dumnezeu
 • Umblarea în ascultare continuă

Ghidul conducătorului

Ziua 2

Sugestie de plan pentruCredință mai profundă/Rămânerea în Hristos

Introducere – 10 minute:

 • Aduceți aminte celor prezenți despre ghidul general pentru rugăciune unită.
 • Prezentați tema zilei: Credință mai profundă/Rămânerea în Hristos
 • La sosire, fiecare persoană a pus cele cinci carduri în cutia pentru mijlocire. Cereți fiecăruia să ia câte cinci carduri la întâmplare din această cutie pentru care să se roage în timpul minutelor de rugăciune. Aveți grijă să le returneze la sfârșitul orei.

Timpul de rugăciune împreună

¨      Laudă – 10 minute:

 • Lăudați pe Dumnezeu, ca fiind autorul și desăvârșitorul credinței noastre.. Folosiți versetele de pe pagina anterioară pentru a sublinia aspectele pentru care Îl lăudăm.
 • Încurajați pe cei prezenți să împărtășească răspunsurile la rugăciune în timp ce laudă pe Dumnezeu.

¨      Mărturisire – 5 minute:

 • Invitați pe cei prezenți să petreacă 3 minute în rugăciune tăcută cerându-I lui Dumnezeu să le descopere în ce capitole ale vieții lor dau pe față lipsă de credință în Dumnezeu.
 • Petreceți două minute de mărturisire  comună cerând iertare pentru păcatul lipsei de credință.

¨      Rugăciune – 30 minute:

 • Rugați-vă pentru mărire credinței. Cereți în mod deosebit împlinirea făgăduințelor de pe prima pagină.
 • Cereți revărsarea Duhului Sfânt, promisă în cuvântul lui Dumnezeu.
 • Formați grupuri de 2-3 persoanecare se vor ruga împreună pentru cele cinci carduri pe care le-a primit fiecare din cutie.
 • Rugați-vă ca tot poporul lui Dumnezeu să învețe să rămână în Hristos prin:
  • Comuniune continuă cu Dumnezeu
  • Deschidere pentru primirea Duhului Sfânt
  • Predare fără rezervă în dragostea lui Dumnezeu
  • Prindere de Isus în credință
  • Primirea puterii și vieții Sale
  • Acceptarea neprihănirii Sale biruitoare
  • Aducerea de multă roadă pentru slava lui Dumnezeu
  • Umblarea în ascultare continuă

¨      Laudă – 5 minute:

 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru că ne dă o credință mai profundă și ne învață să rămânem în El.

Cântări sugerate: Cred în Domnul Isus (Imnuri Creștine 219); Zi de zi și-n fiecare clipă (Imnuri Creștine 230); Bine e să crezi în Domnul (Imnuri Creștine 245).

Ziua 1 – Mijlocire stăruitoare/ Revărsarea Duhului Sfânt

  ʺÎndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Şi dacă   ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe cari I le-am cerut.ʺ (1 Ioan 5:14-15).

ʺDe aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru eiʺ(Evrei 7:25).

ʺŞi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeuʺ (Romani 8:26,27).

ʺAtunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile

spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născutʺ (Zaharia12:10).

ʺŞi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimete ploaie timpurie şi târzie, ca odinioară… După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făpturăʺ (Ioel 2:23, 28-29).

ʺDeci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!ʺ (Luca 11:13).

Dar în preajma încheierii secerişului pământului, este făgăduită o revărsare deosebită a Duhului Sfânt care va pregăti biserica pentru venirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemenea revărsării ploii târzii; şi, în vederea acestei înnoite puteri, creştinii trebuie să înalţe cererile lor la Domnul secerişului “în timpul ploii târzii”. Drept răspuns, “Domnul urneşte norii plini de fulgere şi vă trimite o ploaie îmbelşugată”. “El vă va da ploaie…, vă va trimite ploaie timpurie şi târzie” (Zah. 10, 1; Ioel 2, 23) – Faptele Apostolilor, 55.

Dimineaţă după dimineaţă, când vestitorii Evangheliei îngenunchează înaintea Domnului şi-şi reînnoiesc legământul lor de consacrare, El le va da prezenţa Duhului Său, însoţită de puterea lui reînviorătoare şi sfinţitoare. Pornind la lucrările lor zilnice, ei au asigurarea că fiinţa cea nevăzută a Duhului Sfânt îi face în stare să fie “împreună lucrători cu Dumnezeu” – Faptele apostolilor, 56.

 Mijlocim pentru: Revărsarea Duhului Sfânt

Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra următoarelor persoane:

 • Conducătorii bisericii
 • Părinți
 • Copii/tineri
 • Instructori
 • Pastori
 • misionari

Ghidul conducătorului

Ziua 1

Sugestie de plan pentruMijlocire stăruitoare/ Revărsarea Duhului Sfânt

¨      Introducere – 10 minute:

 • Explicați ghidul general pentru rugăciune unită  (va fi tradus în curând și afișat pe site).
 • Prezentați tema zilei: rugăciune stăruitoare și ploaia târzie

Timpul de rugăciune împreună

¨      Laudă – 10 minute ( bazat pe primele trei versete din Scriptură):

 • Lăudați pe Dumnezeu, ca fiind un Dumnezeu ce răspunde la rugăciune. Folosiți versetele de pe pagina anterioară pentru a sublinia aspectele pentru care Îl lăudăm.
 • Lăudați pe Isus pentru că mijlcește pentru noi.
 • Lăudați pe Duhul Sfânt pentru că face ca rugăciunile noastre să fie primite de Dumnezeu.

¨      Mărturisire – 5 minute:

 • Invitați pe cei prezenți să petreacă 3 minute în rugăciune tăcută și mărturisire. Spuneți-le să-I spună lui Dumnezeu exact ceea ce au nevoie să mărturisească și în ce fel lipsa lor de rugăciune le-a rănit credința.
 • Petreceți două minute de mărturisire  comună cerând iertare pentru păcate ale tuturor cum ar fi: lipsa de rugăciune, întristarea Duhului Sfânt, mândrie.

¨      Rugăciune – 30 minute:

 • Rugați-vă ca Dumnezeu să ne învețe cum să ne rugăm pentru Duhul Sfânt.
 • Stăruiți la Dumnezeu ca să Se descopere pe Sine Însuși bisericii voastre în decursul celor 10 zile de rugăciune.
 • Cereți revărsarea Duhului Sfânt promisă în Cuvântul lui Dumnezeu, rugându-vă în mod deosebit pentru persoanele/grupurile de mai jos:
  • Conducătorii bisericii
  • Părinți
  • Copii/ tineri
  • Instructori
  • Pastori
  • Misionari

¨      Laudă – 5 minute:

 • Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce face acum și pentru modul în care ne învață să ne rugăm.

Carduri de mijlocire: La sfârșitul orei dați fiecărei persoane cinci carduri de  mărimea unei cărți poștale. Cereți-le să le ia acasă și să se roage pentru cinci persoane pentru care Dumnezeu îi inspiră să se roage în mod deosebit în timpul acestor zece zile de rugăciune. Cereți-le să treacă numele fiecărei persoane pe un card, împreună cu o scurtă descriere a nevoii de rugăciune și să le aducă a doua zi la ora de rugăciune. Pot să și semneze cardurile, dacă doresc.

Cântări sugerate: Spirit Sfânt cu har divin (Imnuri Creștine 143); Tată iubit, Te-adorăm  (Imnuri Creștine 44); O, Duh divin, Preasfânt (Imnuri Creștine 144).

Doar două zile până la începerea Operațiunii Ploaia Globală!

Ce înseamnă  ʺa 11 a ziʺ a Operațiunii Ploaia Globală? Sunt 10 zile de rugăciune, 4-13 ianuarie, cu întâlniri zilnice, dar Sabatul din 14 ianuarie este intenționat a fi  o dimineață în plus de laudă și mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut și va face! O idee ar fi aceea de a avea scurte prezentări ale membrilor despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile lor în decursul celor 10 zile. El vă poate da și alte idei despre cum să ne bucurăm în bunătatea Lui. Vă rugăm să ne împărtășiți și nouă din aceste experiențe, pe site-ul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze!


O iniţiativă esențială de rugăciune  se extinde pe tot globul

Titlul predicii spunea: “De ce nu suntem gata pentru Rusalii.”

Aceasta va fi mustrarea perfectă pentru acei membri ai bisericii care sunt leneşi spiritual! gândea Atonte Myers, soţia pastorului bisericii, Ivor Myers. Cu toate acestea, pe măsură ce asculta predica, Atonte a început să realizeze propria ei nevoie de redeșteptare. Ea a fost convinsă de starea ei păcătoasă, şi împreună cu mulți alţi membri ai bisericii  în acea zi, ea s-a ridicat atunci când soţul ei a făcut apel la credincioși să se angajeze în 10 zile consecutive de rugăciune pentru revărsarea Duhului Sfânt. Nu era vorba de 10 de zile de  predicare, ci de a se ruga şi de a lupta cu Dumnezeu pentru binecuvântarea  Duhului Său.

În fiecare seară până la 70 de membri ai bisericii lui Myers din California se rugau pentru un subiect specific, cum ar fi adevărată pocăinţă, iertare, mărturie şi probleme de familie.

“Ne-am rugat rugăciuni în propoziții scurte, în loc de rugăciuni  mai lungi ale fiecărei persoaneʺspune Atonte.  ”În felul acesta timpul a trecut repede şi toți erau  atenți  pentru a se ruga.”

Serviciul Sfintei Cine din ultima seară a dus la împăcări şi “a oferit vindecarea atât de necesară  bisericii noastre,” spune Atonte. ”Oameni care nu și-au vorbit ani de zile,  plângeau, se îmbrățișau și își cereau iertare pentru furia şi amărăciunea lor.ʺ

ʺSabatul următor biserica a fost plină până la refuz!”a adăugat ea. ”Unii oameni  au intrat  pentru prima dată în biserică direct de pe stradă  în timp ce alţii s-au simțit impresionați de a reveni la biserică după mulţi ani! Ne-am bucurat și am știut că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. “

Această experienţă a dat familei Myers o idee: Ce s-ar întâmpla dacă alte biserici din zonă li s-ar fi alăturat în 10 de zile de rugăciune? Dacă întreaga conferinţă s-ar fi rugat împreună? Sau întreaga biserică mondială? Pastorul Myers a obținut rapid sprijinul lui Jerry Page, care  era pe atunci preşedintele Conferinţei California Centrală, şi  așa s-a născut mişcarea de bază pentru rugăciune cunoscută sub numele de Operaţiunea Ploaia Globală (OPG).

Promovarea redeșteptării
Nimeni nu se aștepta la ceea ce s-a întâmplat mai departe. Ideea s-a răspândit rapid, şi curând mai mult de 1800 biserici din peste 80 de țări  s-au înscris pentru a participa la prima Operațiune Ploaia Globală,  ce a avut loc în ianuarie 2007. Mărturii au venit apoi în număr mare, vorbind de biserici redeșteptate,  de vieţi transformate, de o pasiune reînnoită pentru evanghelizare și  de relații vindecate.

ʺDomnul mi-a arătat că numai prin inimi umilite, adevărată pocăință și rugându-ne împreună ca și apostolii vom experimenta redeșteptarea și vom primi revărsarea Duhului Sfânt necesară pentru răspândirea soliei în toată lumea,ʺ spune Atonte.

De atunci în fiecare ianuarie, sute de biserici din întreaga lume au participat la iniţiativa de rugăciune.

OPG a devenit parte a Redeșteptării și Reformei

Ca parte a inițiativei  de Reșteptare și Reformă a Conferinţei Generale, Comitetul Executiv al bisericii mondiale în cadrul Consiliului Anual din 2010, care a avut loc la Silver Spring, Maryland,  Statele Unite ale Americii, a votat pentru a face cele 10 zile de rugăciune ale OPG un eveniment anual  la nivel mondial în fiecare ianuarie. Următoarea OPG a fost programată pentru 4-14 ianuarie 2012 şi se va concentra asupra întâlnirilor zilnice pentru rugăciune. Ultima zi, Sabatul, va beneficia de o sărbătoare specială.

Casa de editură Pacific Press a tipărit o carte(în limba engleză) a lui Mark Finley intitulată 10 zile în camera de sus pentru a servi drept resursă de material. Acesta poate fi achiziţionată de la librăriile locale adventiste sau on-line la http://www.adventistbookcenter.com.

Biserici, grupuri mici, sau persoane interesate să facă  parte din OPG 2012,  puteți vizita http://www.revivalandreformation.org  şi apăsaţi pe “Operation Global Rain” ca să vă înscrieți pentru a participa la acest eveniment. Foi cu subiecte  zilnice vor fi disponibile în curând pe site, astfel încât membrii, conducătorii grupelor de rugăciune, şi pastorii  să poată începe ore efective de rugăciune în grup. Fiecare grup este încurajat să pună deoparte o oră în fiecare zi pentru a se ruga împreună. Indivizii, persoanele singure interesate  să participe, sunt încurajate să se roage singuri sau cu câţiva prieteni dacă nu sunt în apropierea unei biserici care participă. Participanţii trebuie să aibă în minte lui Isus cuvintele din Faptele Apostolilor 1:8: “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori”

În timpul orei de rugăciune din fiecare zi, sunt încurajate rugăciuni scurte, astfel încât fiecare persoană să se poată ruga de mai multe ori. Acest lucru ajută la menţinerea întâlnirii  axată pe subiect și evită pericolul rugăciunilor obositoare. Ellen White spune: “[Multe] rugăciuni  sunt lungi şi mecanice. Ele îi obosesc pe îngeri şi pe oamenii care-i ascultă. Rugăciunile noastre trebuie să fie scurte şi la subiect. Cererile lungi şi obositoare lăsaţi-le pentru cămăruţă, dacă cineva are să prezinte aşa ceva. Lăsaţi ca Duhul lui Dumnezeu să intre în inima voastră şi va mătura toată formalitatea uscată.”[1]

Orele  de rugăciune ar trebui să se bazeze pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acestea pot începe cu  laudă,rugându-ne printr-un psalm sau un alt pasaj biblic de laudă. Când ne rugăm pentru mântuirea cuiva, este util să cerem împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, cum ar fi cea din  Ieremia 24:7.

“Rugăciunile noastre pline până la saturație cu Cuvântul lui Dumnezeu ,” spune Page, acum secretar al asociației pastorale la Conferința Generală.  ”Vrem să fim siguri că ne rugăm că în conformitate cu voia Lui.”

El adaugă, “Sperăm și ne rugăm ca fiecare biserică, fiecare grupă mică, și fiecare persoană să ni se alăture într-un efort unit rugându-ne pentru Duhul Sfânt. Ştim că doar prin revărsarea prezenței și puterii Duhului Sfânt vom fi plini de putere  pentru a ajunge la toți cu vestea cea bună a dragostei lui Isus, aşa încât El să poată veni cât mai curând.

Elle White sublinia aceeași nevoie: “Un lanţ de credincioși stăruitori în rugăciune ar trebui să încercuiască lumea. Să ne rugăm toţi în umilinţă. Câțiva vecini se pot întâlni să se roage pentru Duhul Sfânt. Fie ca cei care nu pot pleca de acasă  să-și adune copiii şi să se unească în a învăța să se roage împreună. 
 Ei pot cere împlinirea făgăduinței Mântuitorului: “Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu,  voi fi şi Eu în mijlocul lor.” [2]

Fiecare rugăciune contează
Preşedintele bisericii mondiale Ted N. C. Wilson, conducând la nivel mondial inițiativa Renaşterii şi Reformei, descrie cerul ca “așteptând cu nerăbdare ca poporul lui Dumnezeu să se trezească şi să caute binecuvântarea Duhului lui Dumnezeu. Făgăduința lui Dumnezeu, «Cereți şi vi se va da» este sigură, ” spune Wilson. ”El va răspunde rugăciunilor pentru revărsarea Duhului Său. Terminarea lucrării lui Dumnezeu nu va avea loc  doar  din cauză de mai mult efort sau metodelor diferite. Puterea Duhului lui Dumnezeu lucrând în vieţile poporului Său vor lumina efectiv lumea cu slava lui Dumnezeu astfel încât Isus să poată reveni. “

Este necesară fiecare rugăciune a fiecărui membru în această lucrare importantă. Fiecărei rugăciune stăruitoare pentru Duhul Sfânt i se va răspunde cu putere pentru că Dumnezeu nu  aşteaptă  ca starea lumii să fie mai rea, ci ca poporul Său să-L caute în deplină armonie.

Pentru a vă alătura celor ce doresc să caute pe Duhul lui Dumnezeu în vieţile lor pe parcursul celor 10 zile de rugăciune, 4 – 14 ianuarie 2012, mergeți lahttp://www.revivalandreformation.org și apăsaţi pe “Operation Global Rain.”

Janet Page este secretar asociat pentru rugăciune, soţii de pastori, şi  familii în cadrul  Asociației Pastorale a Conferinței Generale, şi scrie din Silver Spring, Maryland, S.U.A.

Idei pentru  cele 10 zile de rugăciune

de Janet Page

 • Cere lui Dumnezeu să-ți pregătească inima pentru experiența celor 10 zile.
 • Cere uneia sau mai multor persoane să ți se alăture, sau întreabă pastorul despre posibilitatea de a face din  aceasta un eveniment al întregii biserici.
 • Alegeți un timp potrivit pentru a vă ruga împreună. Dacă e posibil, puneți deoparte o oră în fiecare zi pentru rugăciune unită.
 • Începeți și terminați ora de rugăciune în grup cu cuvinte de laudă și recunoștință. Alegeți un psalm potrivit prin care să vă rugați.
 • Rugați-vă în propoziții scurte, astfel încât fiecare să se poată ruga mai mult decât odată și permiteți Duhului Sfânt să vă inspire cum să vă rugați.
 • Timpul petrecut va fi mai eficient dacă-l veți petrece mai degrabă în rugăciune decât în discuții.
 • Pune deoparte timp pentru a-l petrece personal cu Dumnezeu, în plus față de cel petrecut cu orele de rugăciune în grup.
 • Ia în considerare un anumit tip de post, cum ar fi renunțarea la TV, muzică lumească, filme, internet, sau deserturi. Folosește timpul obținut astfel pentru a te ruga și a citi Biblia. Cere-I lui Dumnezeu să ți Se descopere.
 • Întreabă pastorul despre promovarea celor 10 zile de rugăciune în biserică prin împărtășirea mărturiei despre cum a lucrat Dumnezeu prin rugăciunea unită. În ambele Sabate, în timpul celor 10 zile stabiliți rugăciuni speciale pentru acest subiect.
 • Cere lui Dumnezeu să-ți arate cinic oameni pentru care să te rogi în decursul acestor 10 zile.
 • Pentru mai multe idei vizitați www.redesteptaresireforma.wordpress.com
 
Articolul a fost publicat in revista Adventist World.

[1] Ellen G. White Mărturii pentru biserică vol. 4,p.70

[2] Ellen G. White, în Adventist Review and Sabbath Herald, 3 ian. 1907